Άρθρο 6 Οικονομικός έλεγχος και οικονομικές καταστάσεις

1. Το οικονομικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
2. Το Συνεγγυητικό συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό και εκπονεί ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του.
Ο προϋπολογισμός συντάσσεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε οικονομικού έτους σε χρόνο που προσδιορίζει το Δ.Σ. εντός του ως άνω ορίου.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει κατάλογο των συμμετεχόντων μελών ή υποκαταστημάτων αυτών.
Ο απολογισμός συντάσσεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου οικονομικού έτους. Ο απολογισμός περιλαμβάνει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση του Συνεγγυητικού και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών, μαζί με την έκθεση του ελεγκτή.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
3. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων του Συνεγγυητικού ανατίθεται από το Δ.Σ. σε έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία ή κοινοπραξίες νομίμων ελεγκτών, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση, που υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μελών, στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρ. 4.
4. Η Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται, προκειμένου να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό του Συνεγγυητικού και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών, συνοδευόμενη από την έκθεση της παρ. 3.
5. α) Οι διατάξεις του ν. 4270/2014 (A΄ 143) αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνο ως προς την υποβολή: αα) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), αβ) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά) και αγ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά),
β) Η είσπραξη κάθε ποσού εισφοράς συμμετέχοντος μέλους, η καταβολή μερίσματος προς συμμετέχον μέλος, η απόδοση οποιουδήποτε ποσού σε συμμετέχον μέλος ως επιστροφή μέρους κεφαλαίου και η καταβολή αποζημίωσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο από το Συνεγγυητικό απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων προσώπων.
γ) Το Συνεγγυητικό απαλλάσσεται των πάσης φύσης φόρων εισοδήματος ή περιουσίας με εξαίρεση τους πάσης φύσης φόρους επί εσόδων, η είσπραξη των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με παρακράτηση στην πηγή κατά την απόδοσή τους στον δικαιούχο.

  • Συνάγεται ότι πρέπει να προηγηθεί η σύγκλιση και έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού από τη Γενική Συνέλευση προ της υποβολής προς έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, χωρίς ωστόσο έστω και μέσω της παραπομπής στις διατάξεις του ν.4270/2014 περί υποβολής δημοσιονομικών αναφορών να προκύπτει με σαφήνεια μέχρι πότε πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση.

    Παρ. 2 : ποιος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού και εκπονεί ετήσια έκθεση. Θα μπορούσε να διευκρινιστεί ότι είναι το ΔΣ.
    Παρ. 3: Η ΕΘΕ προτείνει η Γ.Σ να εκλέγει τον ελεγκτή αντί να μένει η εξουσία αυτή στο ΔΣ, του οποίου η διαχείριση ελέγχεται από τον ελεγκτή