Άρθρο 24 Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕΥ

1. Η τακτική εισφορά προς το ΣΚΕΥ καταβάλλεται ετησίως. Τα κριτήρια υπολογισμού και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς, καθώς και, εν γένει, του ύψους αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα ή τεχνική λεπτομέρεια ως προς τον προσδιορισμό και επιμερισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς.
2. Η τακτική εισφορά καταβάλλεται:
α) από τα συμμετέχοντα μέλη στο Συνεγγυητικό και
β) εφόσον συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό, από ΕΠΕΥ, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε τρίτο κράτος και παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος και από ΕΠΕΥ ή εταιρείες διαχείρισης, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος.
3. Η τακτική εισφορά καθορίζεται ετησίως, εντός του μήνα Μαρτίου, ξεχωριστά για κάθε συμμετέχον μέλος, από το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, για το σύνολο των παρεχομένων απ’ αυτό, καλυπτομένων και αδειοδοτημένων επενδυτικών υπηρεσιών, για το καλυπτόμενο συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά επενδυτή, ασχέτως του αριθμού επενδυτικών υπηρεσιών που του παρέχει.
4. Ο υπολογισμός της τακτικής εισφοράς κάθε συμμετέχοντος μέλους καθορίζεται σε ποσοστό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που το συμμετέχον μέλος κατέχει, διαχειρίζεται, διοικεί ή φυλάσσει, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της παροχής των καλυπτόμενων υπηρεσιών και ανά καλυπτόμενη υπηρεσία.
Ως συνολική αξία λαμβάνεται ο μέσος όρος της τρέχουσας αξίας των κεφαλαίων και των χρηματοπιστωτικών μέσων του πρώτου εδαφίου από το συμμετέχον μέλος, κατά τις ημερομηνίες αναφοράς, ήτοι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα του προηγούμενου έτους, ασχέτως εάν οι πελάτες παραμένουν πελάτες του μέλους κατά τον χρόνο υπολογισμού της τακτικής εισφοράς. Εφόσον η αξία του μέσου όρου των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το μέλος για λογαριασμό ενός πελάτη υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ως αξία των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη αυτού λαμβάνεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
5. Κάθε μέλος οφείλει να υποβάλλει στο Συνεγγυητικό μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους συγκεντρωτική κατάσταση με τα περιουσιακά στοιχεία πελατών που είχε στην κατοχή του κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.
Τα παραπάνω στοιχεία που παρέχουν τα μέλη στο Δ.Σ. του Συνεγγυητικού για τον καθορισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς τους, σύμφωνα με την παρ. 1, πιστοποιούνται ως προς την ακρίβειά τους, με βάση τα απεικονιζόμενα στα βιβλία και στοιχεία του μέλους από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.
6. Οι τακτικές εισφορές των μελών καταβάλλονται εντός προθεσμίας που καθορίζει το Συνεγγυητικό, κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε μετρητά. Το υπόλοιπο δύναται να εξοφληθεί με εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με κριτήρια που καθορίζει το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του, όπως αυτό ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η διαδικασία καταβολής, το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής και κάθε ειδική λεπτομέρεια προς εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του.
7. Οι εισφορές των μελών που απαρτίζουν το ενεργητικό του ΣΚΕΥ του Συνεγγυητικού είναι ακατάσχετες. Κατάσχεση νοείται μόνον ως προς το ποσό της επιστροφής μέρους του ενεργητικού του ΣΚΕΥ, το οποίο αναλογεί στο μέλος, και μετά από τον καθορισμό του από το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, κατά το άρθρο 10.
8.Το Δ.Σ. δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την αναπροσαρμογή του ύψους και του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς της παρ. 4 ή τη διακοπή της καταβολής της, όταν επιτευχθεί εύλογη σχέση μεταξύ των διαθεσίμων του ενεργητικού του Συνεγγυητικού και της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών – πελατών των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

 • Η παρ. 2 και 3 είναι αντικρουόμενες, καθώς η τελευταία αναφέρει ότι «η τακτική εισφορά καθορίζεται …για το σύνολο των παρεχομένων απ’ αυτό, καλυπτομένων και αδειοδοτημένων επενδυτικών υπηρεσιών» (Καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών), άρα δεν μπορεί να αφορά όλα τα μέλη βάσει του ορισμού της Καλυπτόμενης επενδυτικής υπηρεσίας.
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί σε ποιες περιπτώσεις θα προκύπτει υποχρέωση καταβολής τακτικής εισφοράς. Αρκεί η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για την ενεργοποίηση της υποχρέωσης καταβολής τακτικής εισφοράς όπως φαίνεται με βάση το πρώτο εδάφιο της διάταξης ή απαιτείται κατοχή περιουσιακών στοιχείων από το μέλος, όπως προκύπτει από τελευταίο εδάφιο;
  Σε περίπτωση, δηλαδή, που ένα μέλος παρέχει την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να φυλάσσει κεφάλαια ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών του, δεν θα πρέπει να ενεργοποιείται η υποχρέωση καταβολής τακτικής εισφοράς παρά μόνον να αρκεί η καταβολή της αρχικής;

 • 25 Μαΐου 2022, 13:32 | ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΑΡΙΚΑ

  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
  Παρατηρήσεις επί των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».
  ΘΕΜΑ
  Κατά τη άποψη της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», μέλους του Συνεγγυητικού από το έτος 2000, πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 24.6 « Οι τακτικές εισφορές των μελών καταβάλλονται εντός προθεσμίας που καθορίζει το Συνεγγυητικό, κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε μετρητά. Το υπόλοιπο δύναται να εξοφληθεί με εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με κριτήρια που καθορίζει το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του, όπως αυτό ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η διαδικασία καταβολής, το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής και κάθε ειδική λεπτομέρεια προς εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του.»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Από την διάταξη του σχεδίου νόμου αυτή προκύπτει ότι το ΔΣ του Συνεγγυητικού έχει άποψη για τις εγγυητικές επιστολές που καταθέτουν σε αυτό τα μέλη του και μάλιστα «με κριτήρια που καθορίζει το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του, όπως αυτό ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας». Η άποψη μας είναι ότι το Συνεγγυητικό θα πρέπει να κάνει δέκτες όλες τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να μην προσπαθεί να υποκαταστήσει τις εποπτικές αρχές, αξιολογώντας κάθε φορά τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν τις εγγυητικές επιστολές αυτές. Θεωρούμε ότι αυτή η διάταξη στερείται λογικής καθώς δίδεται μια υπερεξουσία στο ΔΣ του Συνεγγυητικού η οποία δεν θα έπρεπε να προβλέπεται.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Κατά την άποψη μας η παράγραφος 6 του Άρθρου 24 του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  Άρθρο 24 Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕΥ παρ.6.
  Οι τακτικές εισφορές των μελών καταβάλλονται εντός προθεσμίας που καθορίζει το Συνεγγυητικό, κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε μετρητά. Το υπόλοιπο δύναται να εξοφληθεί με εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η διαδικασία καταβολής και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του.