Άρθρο 15 Διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης προβαλλόμενων απαιτήσεων αποζημίωσης επενδυτών- Επιτροπή Αποζημιώσεων

1. Η διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των προβαλλομένων απαιτήσεων, κατ’ εξαίρεση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 5, ανατίθεται σε ανεξάρτητη ειδική Επιτροπή Αποζημιώσεων, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποζημιώσεων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από το Δ.Σ., και αποτελείται από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις επί θεμάτων κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Αποζημιώσεων αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τριετή θητεία. Μέχρι δύο (2) από τα μέλη αυτά μπορεί να επιλέγονται μεταξύ των εκπροσώπων των συμμετεχόντων μελών του. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή ανικανότητας μέλους της Επιτροπής Αποζημιώσεων, ορίζεται νέο μέλος ως αντικαταστάτης του για το υπόλοιπο της θητείας του, με βάση την ανωτέρω διαδικασία. Τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων επιλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν ειδική γνώση ή εμπειρία σε ζητήματα χρηματοπιστωτικού τομέα ή ειδικές νομικές ή λογιστικές γνώσεις και δεν είναι μέλη του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού ούτε έχουν σχέση εξηρτημένης εργασίας ή άλλη επαγγελματική σχέση με το Συνεγγυητικό. Το Δ.Σ. ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποζημιώσεων και κάθε θέμα που αφορά στην αποζημίωση των μελών της και στη λειτουργία της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποζημιώσεων έχει την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της λειτουργίας της και τήρησης των πάσης φύσης προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόντα ή στις αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν θέματα αποζημιώσεως επενδυτών. Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποζημιώσεων είναι υπεύθυνος προς το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού για την κατάρτιση, την περιοδική αναθεώρηση και τον έλεγχο τήρησης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από την Επιτροπή Αποζημιώσεων. Η αποζημίωση, οι διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής Αποζημιώσεων και κάθε αναθεώρησή τους εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ. και πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποζημιώσεων. Για τη λήψη απόφασης της Επιτροπής Αποζημιώσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αριθμού μελών της ίσου τουλάχιστον προς το ήμισυ συν ένα του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποζημιώσεων για την καταβολή ή μη των αποζημιώσεων, καθώς και για τον καθορισμό των ποσών που πρόκειται να καταβληθούν έχουν οριστικό χαρακτήρα ως προς το Συνεγγυητικό.
2. Τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων έχουν την απαιτούμενη για την επιτέλεση του έργου τους εξουσία πρόσβασης στα βιβλία που τηρούνται από το συμμετέχον μέλος, καθώς και λήψης πληροφοριών από τους τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 16, και υποχρεούνται σε απόλυτη εχεμύθεια έναντι τρίτων ως προς τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

  • Η παρ. 15.1 έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5.16.γ το οποίο αναφέρει ότι το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά δικαίωμα αποζημίωσης και αποτίμηση απαιτήσεων, το οποίο και θα πρέπει να αναδιατυπωθεί.

    Επίσης, πάντα στην παραγρ. 1 αναφέρεται ότι Δ.Σ. ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποζημιώσεων ενώ στην αρχή αναφέρεται ότι η επιτροπή στο σύνολο ορίζεται από τον Υπ. Οικονομικών. Μάλλον έχει μένει εκ παραδρομής καθώς στο προηγούμενο καθεστώς τα μέλη της διορίζονταν από το ΔΣ.