ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 37 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λύεται το Συνεγγυητικό. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εκκαθαριστές, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λύση του Συνεγγυητικού, στην ικανοποίηση των πάσης φύσης υποχρεώσεών του και στη διανομή της περιουσίας του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό της αποζημίωσης, που το Συνεγγυητικό παρέχει ανά επενδυτή, για το σύνολο των απαιτήσεών του τελευταίου κατά συμμετέχοντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 11.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού και σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους της ετήσιας τακτικής εισφοράς και επιμερισμού της. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα ή τεχνική λεπτομέρεια ως προς τον προσδιορισμό και επιμερισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς.
5. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών και εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού μπορεί, αν διαπιστώνεται ανεπάρκεια κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του, να προβαίνει στην επιβολή έκτακτων εισφορών σε όλα τα συμμετέχοντα μέλη. Η απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Με την διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται ο ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και η προθεσμία καταβολής των εκτάκτων εισφορών.