ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ Άρθρο 18 Απαιτήσεις επενδυτών έναντι του Συνεγγυητικού-Παραγραφή αξιώσεων

1. Ο επενδυτής έχει ευθεία αξίωση κατά του Συνεγγυητικού για την καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται κατά τις διατάξεις του παρόντος. Αν η αξίωσή του δεν ικανοποιηθεί, δύναται να ασκήσει σχετική αγωγή. Αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
2. Οι αξιώσεις των επενδυτών κατά του Συνεγγυητικού κατά την παρ. 1 παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Αποζημιώσεων από το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού προς τον αιτούντα κατά το άρθρο 17.