Άρθρο 27 Γενικές διατάξεις περί του ΣΚΕΥ

1. Έσοδα από ρευστοποίηση απαιτήσεων του Συνεγγυητικού διατίθενται με την ακόλουθη σειρά:
α) αποπληρωμή δανείων του προς τρίτους,
β) κατάθεση στους λογαριασμούς των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού.
2. Επί νέων εισφορών, αρχικών ή τακτικών, για τον υπολογισμό της αξίας της ατομικής μερίδας του κάθε μέλους, που συμμετέχει στο Συνεγγυητικό, λαμβάνεται ως βάση το καθαρό ενεργητικό του Συνεγγυητικού κατά την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού έτους ή κατά την αμέσως προηγούμενη και εγκεκριμένη από το Δ.Σ., αποτίμησή του, σε σχέση με το χρονικό σημείο κατά το οποίο είναι καταβλητέα η εισφορά.
3. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων και κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Συνεγγυητικού, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την ακρίβεια στοιχείων, ελέγχει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο Συνεγγυητικό από το συμμετέχον μέλος και αποτελούν βάση υπολογισμού των εισφορών.
4. Αν το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση για την ικανοποίηση απαιτήσεων επενδυτών, που προκύπτουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από συμμετέχον στο Συνεγγυητικό μέλος, χρησιμοποιεί αρχικά, μέχρι την εξάντλησή της, την ατομική μερίδα του συμμετέχοντος μέλους. Αν αυτή δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των επενδυτών, χρησιμοποιείται και το υπόλοιπο του ενεργητικού του ΣΚΕΥ του Συνεγγυητικού, που ανήκει στους λοιπούς συμμετέχοντες στο ενεργητικό του ΣΚΕΥ, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ανάλογα με την αξία της ατομικής μερίδας εκάστου σε σχέση με το ενεργητικό του ΣΚΕΥ του Συνεγγυητικού.
5. Το Συνεγγυητικό αποκτά αυτοδικαίως απαιτήσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20, κατά του περιελθόντος σε αδυναμία συμμετέχοντος μέλους για ποσά που καταβάλλονται σε επενδυτές του εν λόγω μέλους από το ενεργητικό του ΣΚΕΥ του Συνεγγυητικού, πέραν της ατομικής μερίδας του περιελθόντος σε αδυναμία μέλους, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη ή ποσό, που βαρύνει το Συνεγγυητικό και συνδέεται με τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17.
Το Συνεγγυητικό μπορεί να προβεί σε κάθε απαιτούμενη δικαστική ενέργεια ενώπιον ποινικών ή αστικών δικαστηρίων ή εισαγγελικών αρχών σε βάρος των μελών της διοίκησης του Συμμετέχοντος Μέλους που από δόλο ή βαριά αμέλεια συνέργησαν στη δημιουργία των κατά το πρώτο εδάφιο ποσών, τα οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει το Συνεγγυητικό πέραν της ατομικής μερίδας του.
6. Προκειμένου περί υποκαταστημάτων στην Ελλάδα επιχειρήσεων επενδύσεων ή εταιρειών διαχείρισης, που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία καλύπτονται συμπληρωματικά από το Συνεγγυητικό, τα σχετικά με το ύψος των τακτικών και των αρχικών εισφορών, καθώς και τα της καταβολής των αποζημιώσεων καθορίζονται από το Δ.Σ. και το αντίστοιχο σύστημα της χώρας έδρας του μέλους, κατά περίπτωση, με βάση το ύψος και την έκταση της συμπληρωματικής κάλυψης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του άρθρου 34. Οι συμφωνίες της παρούσας γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
7. Η είσπραξη κάθε ποσού εισφοράς μέλους, η απόδοση οποιουδήποτε ποσού σε μέλος, ως επιστροφή εισφοράς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και η καταβολή αποζημίωσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο από το Συνεγγυητικό απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων προσώπων.