Άρθρο 25 Έκτακτες εισφορές προς το Συνεγγυητικό

1. Αν διαπιστώνεται ανεπάρκεια κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του, το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, να προβαίνει στην επιβολή έκτακτων εισφορών σε όλα τα συμμετέχοντα μέλη. Η απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Με τη διαδικασία της παρ. 1 καθορίζονται ο ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και η προθεσμία καταβολής των εκτάκτων εισφορών. Σε κάθε περίπτωση, οι εισφορές αυτές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24, για το τελευταίο πριν από τη λήψη της απόφασης έτος.
3. Μέχρι τον οριστικό καθορισμό του ακριβούς ύψους της καταβλητέας έκτακτης εισφοράς, το Συνεγγυητικό δύναται να ζητεί από τα συμμετέχοντα μέλη που θα κληθούν να καταβάλουν έκτακτες εισφορές, να διενεργήσουν ανάλογες προκαταβολές σε ειδικό λογαριασμό για την αποζημίωση επενδυτών, προκειμένου να καταβάλλονται εγκαίρως στους δικαιούχους των οφειλόμενων σε αυτούς αποζημιώσεων. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού των προκαταβολών εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεγγυητικού.
4. Οι αποφάσεις των παρ. 1 και 2 εκδίδονται εντός εύλογου χρόνου μετά την οριστικοποίηση των καταβλητέων αποζημιώσεων.
5. Ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς κάθε συμμετέχοντος μέλους καθορίζεται σε ποσοστό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που το συμμετέχον μέλος κατέχει, διαχειρίζεται, διοικεί ή φυλάσσει, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της παροχής των καλυπτόμενων υπηρεσιών και ανά καλυπτόμενη υπηρεσία.
6. Προκαταβληθέν από συμμετέχον μέλος ποσό έκτακτης εισφοράς, κατά το μέρος που υπερβαίνει το ύψος της αναλογούσας σε αυτό έκτακτης εισφοράς, επιστρέφεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τον οριστικό καθορισμό της συμμετοχής εκάστου συμμετέχοντος μέλους. Με απόφαση του Δ.Σ., μέρος των εκτάκτων εισφορών μπορεί να χρησιμοποιείται για συμπλήρωση ή ενίσχυση του ενεργητικού του Συνεγγυητικού, προσαυξάνοντας την ατομική μερίδα του συμμετέχοντος μέλους.