Άρθρο 7 Ζητήματα οργανωτικής διάρθρωσης και προσωπικού

1. Η οργανωτική διάρθρωση του Συνεγγυητικού, καθώς και ο Κανονισμός πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του προσωπικού του Συνεγγυητικού, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού.
2. Το προσωπικό του Συνεγγυητικού απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.