ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 40 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 37.