Άρθρα 14 Ενεργοποίηση και διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων

1. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το Συνεγγυητικό καθορίζει, με απόφαση του Δ.Σ. τη διαδικασία αναγγελίας απαιτήσεων επενδυτών προς αποζημίωση, τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και τα απαιτούμενα κάθε φορά έγγραφα και δικαιολογητικά.
2. Η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης ενεργοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού. Οι επενδυτές αποζημιώνονται για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αν διαπιστώνεται αδυναμία συμμετέχοντος μέλους σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11.
3. Εντός εύλογου χρόνου μετά την έκδοση απόφασης κατά την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11, με την επιφύλαξη του άρθρου 90 του ν. 4514/2018 (Α΄14), με απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, δημοσιεύεται ανακοίνωση στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Συνεγγυητικού που επαναλαμβάνεται τουλάχιστον για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, με την οποία γνωστοποιούνται στους επενδυτές και σε όσα πρόσωπα έχουν συμβληθεί με το συμμετέχον μέλος το δικαίωμα αποζημίωσής τους από το Συνεγγυητικό, η διαδικασία υποβολής αίτησης αποζημίωσης και η προθεσμία υποβολής της. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) μήνες.
4. Η δημοσιευόμενη πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος μέλους, ως προς το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης μέσω του Συνεγγυητικού,
β) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης,
γ) τη διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής και το ακριβές περιεχόμενο αυτών, κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 5 του παρόντος.
Στην περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 90 του ν. 4514/2018, οι αιτήσεις αποζημίωσης προς τον ειδικό εκκαθαριστή περιέχουν υποχρεωτικά το περιεχόμενο που ορίζει η απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού.
5. Το Συνεγγυητικό δεν δύναται να επικαλεσθεί τη λήξη των προθεσμιών της περ. β) της παρ. 4 και της παρ. 3, προκειμένου να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης σε επενδυτή, ο οποίος αποδεδειγμένα δεν ήταν σε θέση να υποβάλει εγκαίρως την αίτηση αποζημίωσης.
6. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, τα διευθυντικά του στελέχη και κάθε πρόσωπο που εισηγείται στο Δ.Σ., καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων του άρθρου 15, δεν ευθύνονται αστικά έναντι των επενδυτών για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή τους εντός των κατά τον παρόντα νόμο αρμοδιοτήτων τους ως προς την παροχή ή μη αποζημιώσεων από το Συνεγγυητικό, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά βαρύνονται με δόλο ή βαριά αμέλεια.

  • Στην παραγρ.2, η παραπομπή πρέπει να γίνει στο 11. 1 περ. β.
    Η προσθήκη στην παραγρ. 3 που αφορά στην εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να γίνει στον νόμο 4514/2018 με τροποποίηση του άρθρου 90.