ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Άρθρο 4 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών – Φύση – Επωνυμία – Σκοπός

1. Φορέας του ελληνικού συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών για καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες από τα συμμετέχοντα μέλη και ταμείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» και με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», το οποίο ιδρύθηκε με το ν.δ. 3078/1954 (Α’ 245) και αναδιαρθρώθηκε με τον ν. 2533/1997 (Α’ 228), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1997 (L 084).
Το Συνεγγυητικό:
α) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με αόριστη διάρκεια,
β) εδρεύει στην Αθήνα,
γ) εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
δ) δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στους φορείς γενικής κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
ε) λύεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εκκαθαριστές, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λύση του Συνεγγυητικού, στην ικανοποίηση των πάσης φύσης υποχρεώσεών του και στη διανομή της περιουσίας του.
Για τις σχέσεις του Συνεγγυητικού με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία «Hellenic Investors Compensation Scheme» (HICS).
2. Σκοποί του Συνεγγυητικού είναι:
α) η καταβολή αποζημιώσεων σε επενδυτές, σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας συμμετέχοντος μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και
β) η χρήση των διαθεσίμων του Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ) από την Αρχή Εξυγίανσης του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄87), για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015.
3. To Σκέλος Κάλυψης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΚΕΥ) και το Σκέλος Εξυγίανσης είναι σαφώς διακριτά μεταξύ τους και αποτελούν αυτοτελείς ομάδες περιουσίας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή ο δανεισμός περιουσιακών στοιχείων από το ένα σκέλος στο άλλο και το καθένα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους οποίους εξυπηρετεί σύμφωνα με το παρόν και το άρθρο 2 του ν. 4335/2015.

 • 19 Μαΐου 2022, 17:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Παρατηρήσεις επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».

  Το Συνεγγυητικό Κεφαλαίο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει από τον σκοπό του εξασφαλιστικό χαρακτήρα και με το ενεργητικό του, εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της αγοράς των Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο έχει την αποκλειστική ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του ενεργητικού του, που προέρχεται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών του και από τις αποδόσεις των τυχόν επενδύσεών του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται τα κεφάλαια των επενδυτών της Ελληνικής Αγοράς και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα.

  Οι Οντότητες του Δημοσίου Συμφέροντος νοούνται οι οντότητες εκείνες που, λόγω του μεγέθους τους ή της φύσης των δραστηριοτήτων τους ή της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών (μετοχές ή ομολογίες) που έχουν εκδώσει οι ίδιες σε οργανωμένα χρηματιστήρια, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την εθνική ή τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και την κοινωνία συνολικά. Το ενδιαφέρον για τις οντότητες αυτές είναι «δημόσιο», γιατί υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός φυσικών ή νομικών προσώπων, πέραν των μελών ή των μετόχων τους, τα οποία επηρεάζονται από την ύπαρξη, τις αποφάσεις και τις επιδόσεις αυτών των δημοσίων οντοτήτων. Με την Υπαγωγή του του Συνεγγυητικού στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού 537/2014, οι οποίες προβλέπουν αυστηρότερο λογιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο. Για παράδειγμα την σύσταση της επιτροπής ελέγχου, την συμπληρωματική έκθεση προς την επιτροπή ελέγχου, η περιγραφή των σημαντικών θεμάτων ελέγχου στην έκθεση του ελεγκτή, η εναλλαγή του ελεγκτή σε επίπεδο εταιρείας είναι μερικές από τις πρόσθετες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις οντότητες αυτές, ώστε να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον.

  Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε), προτείνει με την παρούσα επιστολή εναλλακτικά (1) την επέκταση του ορισμού των Οντοτήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 12 περ. (δ) του Ν. 4449/2017, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί μεταξύ άλλων, στις οντότητες αυτές και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ή(2) την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την Υπαγωγή του Συνεγγυητικού στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του Άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ή (3) την σχετική τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» ως εξής:

  Άρθρο 4 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών – Φύση – Επωνυμία – Σκοπός

  1. Φορέας του ελληνικού συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών για καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες από τα συμμετέχοντα μέλη και ταμείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» και με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», το οποίο ιδρύθηκε με το ν.δ. 3078/1954 (Α’ 245) και αναδιαρθρώθηκε με τον ν. 2533/1997 (Α’ 228), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1997 (L 084).

  Το Συνεγγυητικό:

  α) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με αόριστη διάρκεια,

  β)υπάγεται στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος του Ν. 4449/2017

  γ) εδρεύει στην Αθήνα,

  δ) εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

  ε) δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στους φορείς γενικής κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

  στ) λύεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εκκαθαριστές, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λύση του Συνεγγυητικού, στην ικανοποίηση των πάσης φύσης υποχρεώσεών του και στη διανομή της περιουσίας του.

  Για τις σχέσεις του Συνεγγυητικού με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία «Hellenic Investors Compensation Scheme» (HICS).

 • 19 Μαΐου 2022, 14:53 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Παρατηρήσεις επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».

  Το Συνεγγυητικό Κεφαλαίο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει από τον σκοπό του εξασφαλιστικό χαρακτήρα και με το ενεργητικό του, εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της αγοράς των Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο έχει την αποκλειστική ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του ενεργητικού του, που προέρχεται αποκλειστικά από τις εισφορές των μελών του και από τις αποδόσεις των τυχόν επενδύσεών του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται τα κεφάλαια των επενδυτών της Ελληνικής Αγοράς και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα.
  Οι Οντότητες του Δημοσίου Συμφέροντος νοούνται οι οντότητες εκείνες που, λόγω του μεγέθους τους ή της φύσης των δραστηριοτήτων τους ή της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών (μετοχές ή ομολογίες) που έχουν εκδώσει οι ίδιες σε οργανωμένα χρηματιστήρια, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την εθνική ή τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και την κοινωνία συνολικά. Το ενδιαφέρον για τις οντότητες αυτές είναι «δημόσιο», γιατί υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός φυσικών ή νομικών προσώπων, πέραν των μελών ή των μετόχων τους, τα οποία επηρεάζονται από την ύπαρξη, τις αποφάσεις και τις επιδόσεις αυτών των δημοσίων οντοτήτων. Με την Υπαγωγή του του Συνεγγυητικού στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού 537/2014, οι οποίες προβλέπουν αυστηρότερο λογιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο. Για παράδειγμα την σύσταση της επιτροπής ελέγχου, την συμπληρωματική έκθεση προς την επιτροπή ελέγχου, η περιγραφή των σημαντικών θεμάτων ελέγχου στην έκθεση του ελεγκτή, η εναλλαγή του ελεγκτή σε επίπεδο εταιρείας είναι μερικές από τις πρόσθετες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις οντότητες αυτές, ώστε να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον.
  Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε), προτείνει με την παρούσα επιστολή εναλλακτικά (1) την επέκταση του ορισμού των Οντοτήτων Δημοσίου Ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 12 περ. (δ) του Ν. 4449/2017, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί μεταξύ άλλων, στις οντότητες αυτές και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ή(2) την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την Υπαγωγή του Συνεγγυητικού στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του Άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ή (3) την σχετική τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» ως εξής:
  Άρθρο 4 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών – Φύση – Επωνυμία – Σκοπός
  1. Φορέας του ελληνικού συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών για καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες από τα συμμετέχοντα μέλη και ταμείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» και με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», το οποίο ιδρύθηκε με το ν.δ. 3078/1954 (Α’ 245) και αναδιαρθρώθηκε με τον ν. 2533/1997 (Α’ 228), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1997 (L 084).

  Το Συνεγγυητικό:
  α) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με αόριστη διάρκεια,
  β)υπάγεται στις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος του Ν. 4449/2017
  γ) εδρεύει στην Αθήνα,
  δ) εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
  ε) δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στους φορείς γενικής κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
  στ) λύεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εκκαθαριστές, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λύση του Συνεγγυητικού, στην ικανοποίηση των πάσης φύσης υποχρεώσεών του και στη διανομή της περιουσίας του.
  Για τις σχέσεις του Συνεγγυητικού με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία «Hellenic Investors Compensation Scheme» (HICS).