Άρθρο 65 – Εποπτικές αρχές Δικαστηρίων και Εισαγγελικών Αρχών

Η εποπτεία των πράξεων επεξεργασίας που διενεργείται από τα δικαστήρια και τις εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς τους ασκείται από

α) τον Προιστάμενο κάθε Δικαστηρίου/ Εισαγγελίας ή τον Δικαστικό λειτουργό που αυτός ορίζει. O Προιστάμενος/δικαστικός λειτουργός ελέγχει τη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού, του παρόντος νόμου και άλλων συναφών διατάξεων, παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή αυτών, εξετάζει καταγγελίες/ επιλαμβάνεται καταγγελιών που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του οικείου δικαστηρίου.

β) Τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς κάθε κλάδου/ Ανώτατος Δικαστικό λειτουργό, η οποία/ ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο/ επιλέγεται από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου/ Εισαγγελίας). Η επιτροπή/ο δικαστικός λειτουργός εκδίδει οδηγίες και κατευθύνσεις για την ενιαία εφαρμογή του Κανονισμού, του παρόντος νόμου και άλλων συναφών διατάξεων και εκδίδει γνωμοδοτήσεις για ζητήματα μείζονος σημασίας ή ύστερα από αίτημα των Προϊστάμενων των Δικαστηρίων/Εισαγγελίας (υπό α). – να διευκρινίσουμε ότι δεν μπορούν τα μεμονωμένα υποκείμενα να απευθύνονται