Άρθρο 28 – Χρήση συστημάτων λήψης ή/και καταγραφής ήχου και εικόνας σε δημόσιους χώρους

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία σε δημόσιους χώρους συστημάτων λήψης ή/και καταγραφής ήχου και εικόνας επιτρέπεται εφόσον πραγματοποιείται από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές ή υπό τον έλεγχο αυτών για τους σκοπούς.
α) της πρόληψης, διερεύνησης, διακρίβωσης, βεβαίωσης ή της δίωξης εγκλημάτων βίας, διακίνησης ναρκωτικών, εμπορίας ανθρώπων, κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και
β) της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας.

2. Η λήψη και καταγραφή των δεδομένων εικόνας και ήχου πρέπει να περιορίζονται σε εκείνα που είναι αναγκαία, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται για την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται όταν οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν εξίσου αποτελεσματικά με άλλα ηπιότερα μέσα. Οι αρχές αυτές λαμβάνονται υπόψη ιδίως σε σχέση με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται/καταγράφονται την έκταση και περιοχή που καλύπτει ένα τέτοιο σύστημα και τις τεχνικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις ως την εστίαση και τη λήψη.
3. Απαγορεύεται η λειτουργία συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, που διεξάγονται ειρηνικά και χωρίς όπλα, εφόσον α) έχουν νομίμως γνωστοποιηθεί στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή και β) δεν έχουν απαγορευθεί κατά το άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγματος. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, ύστερα από εντολή του εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής, η λειτουργία σταθερών και φορητών καμερών, όταν κατά τη διεξαγωγή της συνάθροισης τελούνται τα εγκλήματα της παρ. 1 του παρόντος ή προπαρασκευαστικές πράξεις αυτών ή με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι θα τελεσθούν τα εγκλήματα της παρ. 1 Δεν απαιτείται εντολή της εισαγγελικής αρχής για τη λειτουργία φορητών καμερών, όταν απειλείται με άμεσο κίνδυνο η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα προσώπων.

4. Τα δεδομένα καταστρέφονται ύστερα από την πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη συλλογή τους, εφόσον δεν αποτυπώνουν κρίσιμο συμβάν που εμπίπτει στον επιδιωκόμενο σκοπό. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η διαγραφή πραγματοποιείται με αυτόματη μέθοδο και ότι τα καταστρεφόμενα δεδομένα δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν. Δεδομένα που αφορούν γεγονότα που εμπίπτουν στον επιδιωκόμενο σκοπό αποθηκεύονται και διατηρούνται, εφόσον είναι απαραίτητα για την διερεύνηση εγκλημάτων της παρ. 1 του παρόντος και διαγράφονται ύστερα από την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την οριστική παύση της δίωξης ή την παρέλευση του χρόνου παραγραφής.