Άρθρο 26 – Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων για την αποκλειστική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό επιτρέπονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου., και εφόσον:

α) επιτρέπεται από τον νόμο ή το δίκαιο της Ένωσης
β) επιβάλλεται για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,
γ) η επεξεργασία αυτή αφορά σε δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων εν επιγνώσει ότι ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από δημόσιες αρχές.

2. Όταν η επεξεργασία αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων της παραγράφου 1 , θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία του υποκειμένου των δεδομένων, όπως:
α. ειδικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για την ασφάλεια ή την άσκηση ελέγχου της επεξεργασίας
β. συγκεκριμένες και σύντομες προθεσμίες εντός των οποίων επανεξετάζεται και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της περαιτέρω τήρησης των εν λόγω δεδομένων,
γ. μέτρα που θα ενισχύουν το αίσθημα υπευθυνότητας των προσώπων που εμπλέκονται σε διαδικασίες επεξεργασίας,
δ. περιορισμοί στην πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένων στο πλαίσιο της αρμόδιας αρχής ,
ε. τήρηση και επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων κατά τρόπο διακριτό από την επεξεργασία άλλων κατηγοριών δεδομένων
στ. ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον αυτό δεν παρεμποδίζει την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας
ζ. κρυπτογράφηση των εν λόγω δεδομένων
η. ειδικές διαδικαστικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη νόμιμη επεξεργασία και την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων σε περίπτωση διαβίβασης ή επεξεργασίας των δεδομένων αυτών για άλλους σκοπούς.