Άρθρο 44 – Συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Mε την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς τους, o υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία συνεργάζονται, κατόπιν αιτήματος, με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την άσκηση των καθηκόντων της.