Άρθρο 30 – Ανακοίνωση και Δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η ανακοίνωση ή δημοσιοποίηση από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν πρόσωπο, το οποίο φέρεται ως ύποπτο ή είναι κατηγορούμενο ή έχει καταδικαστεί για την τέλεση εγκλήματος επιτρέπεται εφόσον
α) αφορά ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα.
β) η ανακοίνωση/ δημοσιοποίηση είναι απολύτως απαραίτητη για τη διακρίβωση των υπό α) εγκλημάτων, όπως ιδίως η ανεύρεση υπόπτου ή διαφεύγοντος τη σύλληψη, ή για την προστασία της ζωής ή ζωτικού συμφερόντος τρίτων προσώπων, ιδίως στην περίπτωση που το πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου ανακοινώνονται ή δημοσιοποιούνται θεωρείται επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη
γ) η ανακοίνωση/δημοσιοποίηση πραγματοποιείται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Εισαγγελέα. Κατά της εισαγγελικής διάταξης επιτρέπεται προσφυγή εντός δύο (2) ηµερών από τη γνωστοποίηση στο πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένων. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Προϊστάµενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή του Προϊστάµενου της Εισαγγελίας Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεµεί στο Εφετείο, ο οποίος αποφαίνεται εντός δύο (2) ηµερών. Μέχρι να αποφανθεί ο αρµόδιος Εισαγγελέας απαγορεύεται η εκτέλεση της διάταξης και η ανακοίνωση ή δηµοσιοποίηση δεδοµένων.

2. Η ανακοίνωση ή δημοσιοποίηση περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και πρέπει να γίνεται με τρόπο και μέσα, ώστε να μην προσβάλλονται υπέρμετρα τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και ιδίως το τεκμήριο αθωότητας ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων.
3. Η ανακοίνωση ή δημοσιοποίηση πραγματοποιείται μόνο για ορισμένο
χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του ειδικού επιδιωκόμενου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος σκοπού. Εάν εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός ή παρέλθει το ορισμένο διάστημα χωρίς να κριθεί αναγκαία η παράτασή του, λαμβάνονται όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την άρση της σχετικής δημοσιοποίησης όπως η αποανάρτηση από ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής.
4 Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης ή αθώωσης προσώπου, δεδομένα του οποίου ανακοινώθηκαν η δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 η αρμόδια αρχή που προέβη στην αρχική ανακοίνωση ή δημοσιοποίηση προβαίνει σε ανάλογη ανακοίνωση ή δημοσιοποίηση, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται σε αυτή.