Άρθρο 21 – Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί ενόψει των σκοπών και του πλαισίου της επεξεργασίας. Ύστερα από την παρέλευση της προθεσμίας που έχει οριστεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας είτε διαγράφει τα δεδομένα αυτά είτε τα διατηρεί, εφόσον κριθεί με αιτιολογημένη απόφαση ότι απαιτείται η περαιτέρω διατήρηση και επεξεργασία τους.
2. Στα κριτήρια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αρχικής περιόδου τήρησης και την περιοδική επανεξέταση της αναγκαιότητας διατήρησης, περιλαμβάνονται ιδίως η βαρύτητα του εγκλήματος ή/και της αντίστοιχης ποινικής κύρωσης, η ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος νόμου, η ηλικία του υποκειμένου και η σοβαρότητα του κινδύνου ή της πιθανολογούμενης απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας. Ο κατά το άρθρο 48 του παρόντος νόμου οριζόμενος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων συμμετέχει στη διαδικασία επανεξέτασης της αναγκαιότητας περαιτέρω διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ήδη κατά τον σχεδιασμό των σχετικών επεξεργασιών και των αντίστοιχων συστημάτων και διαδικασιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος νόμου.
3. Με την επιφύλαξη ειδικών δικονομικών κανόνων, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των επεξεργασιών, οι προθεσμίες τήρησης και διαγραφής των αντίστοιχων δεδομένων και οι προθεσμίες περιοδικής επανεξέτασης της αναγκαιότητας περαιτέρω διατήρησης αυτών, τα ειδικότερα κριτήρια για την περαιτέρω διατήρηση και η διαδικασία διαγραφής και επανεξέτασης ορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων