Άρθρο 43 – Προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Mε την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διαβουλεύεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα περιληφθούν σε νέο σύστημα αρχειοθέτησης που πρόκειται να δημιουργηθεί, εφόσον:
α) από εκτίμηση των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος νόμου προκύπτει ότι η επεξεργασία θα προκαλέσει μεγάλο κίνδυνο, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν λάβει μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου· ή
β) ο τύπος επεξεργασίας, ιδίως λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών, μηχανισμών ή διαδικασιών, ενέχει μεγάλο κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
2. O υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει στην Αρχή την εκτίμηση των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος νόμου και, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία επιτρέπει σε αυτή να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με τις ρυθμίσεις και απαιτήσεις του παρόντος και ιδίως τους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων καθώς και τις σχετικές εγγυήσεις.
3. Εάν η Αρχή θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα παραβίαζε τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόμου, ιδίως εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει προσδιορίσει ή μετριάσει επαρκώς τον κίνδυνο, η Αρχή παρέχει, εντός έξι (6) εβδομάδων από την παραλαβή του αιτήματος διαβούλευσης, γραπτώς συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, στον εκτελούντα την επεξεργασία, ενώ δύναται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες της που αναφέρονται στο άρθρο 62 του παρόντος νόμου. Η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά έναν (1) μήνα, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία. Η Αρχή ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, τον εκτελούντα την επεξεργασία για την ενδεχόμενη παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος διαβούλευσης, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρηση
4. Η Αρχή μπορεί να καταρτίζει κατάλογο των πράξεων επεξεργασίας, οι οποίες υπόκεινται σε προηγούμενη διαβούλευση δυνάμει της παραγράφου 1. Τον κατάλογο αυτό κοινοποιεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
5. Κατά την εκπόνηση σχεδίων νόμου ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου τα οποία αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου ή συνδέονται με αυτή ζητείται εγκαίρως η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά το στάδιο εκπόνησης της ρύθμισης σε χρόνο και με τρόπο που καθιστά εφικτή την διατύπωση γνώμης από την Αρχή και τη σχετική διαβούλευση επί του περιεχομένου του σχεδίου ρύθμισης.

  • Άρθρο 43 παρ. 1
    Δεδομένου ότι δεν καθίσταται σαφές ποιο πρόσωπο υπόκειται στην υποχρέωση της προηγούμενης διαβούλευσης, προτείνουμε να οριστεί με σαφήνεια το υπόχρεο πρόσωπο (ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ή αμφότεροι). Κατά τη γνώμη μας, η προηγούμενη διαβούλευση θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη μόνο του υπεύθυνου επεξεργασίας.