Άρθρο 24 – Νομιμότητα της επεξεργασίας

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι σύννομη μόνον εάν βασίζεται στον νόμο ή στο δίκαιο της Ένωσης και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου και βασίζεται στον νόμο ή στο δίκαιο της Ένωσης.
2. Η νομική βάση που ρυθμίζει την επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου καθορίζει τουλάχιστον τους στόχους της επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
3. Εάν δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον νόμο, η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απολύτως απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου ή αφορά δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.
4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου, αλλά έχουν συλλεγεί με άλλη νομική βάση μπορούν να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας μόνο σε περίπτωση που επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο.

  • 25 Φεβρουαρίου 2018, 22:38 | Ν.Ν.

    Η παρ. 4 πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου, αλλά έχουν συλλεγεί με άλλη νομική βάση μπορούν να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και οι σκοποί είναι συμβατοί με αυτούς της αρχικής συλλογής».

    Για την εκτίμηση της συμβατότητας, κατ’ αναλογία, πρέπει εν προκειμένω να εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 4 άρθ. 6 του Κανονισμού 2016/679