Άρθρο 68 – Εκπροσώπηση υποκειμένων δεδομένων

1. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αναθέτει σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργάνωση, σωματεία ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως και στους καταστατικούς σκοπούς του οποίων περιλαμβάνεται η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

α) να υποβάλει για λογαριασμό του καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 77 και 78 του Κανονισμού και του άρθρου 66 του παρόντος νόμου.

β) να ασκήσει για λογαριασμό του τα δικαιώματα δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος επεξεργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Κανονισμού και του άρθρου 67 του παρόντος νόμου

γ) να ασκήσει για λογαριασμό του το δικαίωμα αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 82 του Κανονισμού του άρθρου 67 του παρόντος νόμου.

2. Η ανάθεση της παραγράφου 1 γίνεται εγγράφως. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει την κατά την παράγραφο 1 ανάθεση εν όλω ή εν μέρει.

3. Ο μη κερδοσκοπικός φορέας, οργάνωση σωματείο ή η ένωση προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να ασκήσει τις καταγγελίες, προσφυγές και τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και για λογαριασμό περισσοτέρων υποκειμένων των δεδομένων.

4. Ο μη κερδοσκοπικός φορέας, οργάνωση, σωματείο ή η ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν δικαιούται αμοιβής από τα υποκείμενα των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, με εξαίρεση την καταβολή δικαστικών εξόδων ή άλλων εξόδων που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία.

  • 4 Μαρτίου 2018, 22:56 | Δημήτρης Τζέλλης

    Στην παράγραφο 1, το κείμενο «στους καταστατικούς σκοπούς του οποίων» θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως «στους καταστατικούς σκοπούς των οποίων».
    Στην παράγραφο 3, το κείμενο «οργάνωση σωματείο» θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως «οργάνωση, σωματείο».

  • 4 Μαρτίου 2018, 18:56 | Τάκης Κακούρης, δικηγόρος

    Άρθρο 68 παρ. 4
    Δεν θεωρούμε ότι είναι δικαιολογημένη η απαγόρευση αμοιβής για μη κερδοσκοπικούς φορείς που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των υποκειμένων ούτε απαιτείται από τον Κανονισμό. Η καταβολή αμοιβής επίσης δεν είναι σε καμία περίπτωση ασύμβατη με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των φορέων εκπροσώπησης.