Άρθρο 54 – Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη τυχόν διεθνούς συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές μπορούν σε μεμονωμένες και ειδικές περιπτώσεις και εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για τη νόμιμη διαβίβαση, να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας προς αποδέκτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι
α)η διαβίβαση είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος της διαβιβάζουσας αρμόδιας αρχής και για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου .
β) η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή κρίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του δημοσίου συμφέροντος που απαιτεί τη διαβίβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση
γ) η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η διαβίβαση προς αρχή αρμόδια για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου στην τρίτη χώρα είναι αναποτελεσματική ή ακατάλληλη, ιδίως διότι δεν μπορεί να επιτευχθεί σε εύθετο χρόνο
δ) η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αποδέκτη για τον συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον τελευταίο αυτό, εφόσον η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη.

2. Η αρχή που είναι αρμόδια για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου στην τρίτη χώρα ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός εάν η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή κρίνει ότι αυτό είναι αναποτελεσματικό ή ακατάλληλο.

3. Η διεθνής συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να είναι οποιαδήποτε ισχύουσα διμερής ή πολυμερής διεθνής συμφωνία ανάμεσα σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας.

4. Η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή την αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με τις διαβιβάσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

5. Μια διαβίβαση που βασίζεται στην παράγραφο 1 τεκμηριώνεται και η τεκμηρίωση πρέπει να τίθεται στη διάθεση της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος αυτής. Η τεκμηρίωση συμπεριλαμβάνει την ημερομηνία και τον χρόνο της διαβίβασης, πληροφορίες σχετικά με την αποδέκτρια αρμόδια αρχή, την αιτιολόγηση της διαβίβασης και τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα