Άρθρο 36 – Υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβανομένων υπόψη της φύσης, του πεδίου, του πλαισίου και των σκοπών της επεξεργασίας καθώς και της πιθανότητας και της σοβαρότητας του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών, για την προστασία δεδομένων. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και, εφόσον είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται.
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ’ του παρόντος νόμου.