Άρθρο 55 – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ανεξάρτητη δημόσια αρχή. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εδρεύει στην Αθήνα.
2. Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο. Τα μέλη της απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και αποφασίζουν με βάση το νόμο και τη συνείδησή τους. Τα μέλη της Αρχής εκτελούν τα καθήκοντά τους και ασκούν τις εξουσίες τους χωρίς εξωτερικές επιρροές, είτε άμεσες είτε έμμεσες, και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν.

  • 22 Φεβρουαρίου 2018, 18:12 | Ελευθέριος Χανιωτάκης

    Με το άρθρο αυτό, στην παράγραφο 1 θεσπίζεται και καταργείται πάραυτα η ανεξαρτησία της Αρχής. Εφ’ όσον υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα έπρεπε να διορθωθεί το άρθρο ώστε η Αρχή να υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, άλλως δεν είναι ανεξάρτητη: «Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής»