Άρθρο 19 – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς επιτρέπεται εφόσον:
α) τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ήδη τα εν λόγω δεδομένα από αντίστοιχες προηγούμενες έρευνες και τα υποκείμενα των δεδομένων είχαν συγκατατεθεί σε περαιτέρω χρήση ή σε χρήση για συναφείς σκοπούς.
γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προέρχονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές
δ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και δεν υπερισχύουν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 9 του Κανονισμού ή αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας ή καταδίκες για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις
α) τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Εφόσον πρόκειται για συμμετοχή σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 28 έως 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ.
β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ήδη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα από συναφείς προηγούμενες επιστημονικές ή στατιστικές έρευνες και τα υποκείμενα των δεδομένων είχαν συγκατατεθεί σε περαιτέρω χρήση ή σε χρήση για συναφείς σκοπούς
γ) o υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και δεν υπερισχύουν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
3. Η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος μπορεί να αφορά μία συγκεκριμένη έρευνα ή ερευνητικό πρόγραμμα ή μέρος αυτού, περισσότερες έρευνες ή τομείς επιστημονικής έρευνας. Στην περίπτωση αυτή και πριν από την παροχή της συγκατάθεσης τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται ειδικά για τις επιπτώσεις της συγκατάθεσής τους για περισσότερες έρευνες ή για τομείς επιστημονικής έρευνας.
4. Η επεξεργασία γενετικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα για τους σκοπούς επιστημονικής έρευνας υπόκειται σε προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Κανονισμού και το άρθρο 13 του παρόντος νόμου.
5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς διασφαλίζει και με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ότι υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα που είναι κατάλληλα και συναφή προς τους ειδικούς σκοπούς της εκάστοτε έρευνας και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία μέτρο.
6. Κατά τον καθορισμό των σκοπών και των μέσων επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να ενσωματώνονται οι εγγυήσεις και οι απαιτήσεις του Κανονισμού και του παρόντος άρθρου στην επεξεργασία και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
7. Εφόσον οι σκοποί επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή οι στατιστικοί σκοποί μπορούν να επιτευχθούν με ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προκρίνει την εκπλήρωση των σκοπών δια αυτού του τρόπου, εφόσον αυτό δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των σκοπών της έρευνας.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 37-39 του Κανονισμού, όταν η επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς που γίνεται στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων του άρθρου 9 του Κανονισμού ή δεδομένα αναφορικά με ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και καταδίκες , ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για τις ανάγκες και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η έρευνα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος. Ως προς τον ορισμό και τις ειδικότερες υποχρεώσεις του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και στο άρθρο 14 του παρόντος νόμου.
9. Όταν η επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν την υγεία ή γενετικά δεδομένα ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι η επεξεργασία ανατίθεται σε πρόσωπα τα οποία δεσμεύονται εκ του νόμου ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους φορείς σε τήρηση επαγγελματικού απορρήτου ή εχεμύθειας ή έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας με νομική πράξη που παράγει έννομες συνέπειες.
10. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να δημοσιεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, μόνο εφόσον υπάρχει σχετική ρητή και έγγραφη συγκατάθεση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα αυτά, ή εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων ιστορικής έρευνας.
11. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνείται αιτιολογημένα την ικανοποίηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 18 και 21 του Κανονισμού , εφόσον και στο μέτρο που μπορεί να καταστήσουν αδύνατη ή να παρακωλύσουν σοβαρά την επίτευξη των σκοπών επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικών σκοπών και εφόσον οι εν λόγω περιορισμοί είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων που αιτείται την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών σχετικά με τους περιορισμούς, εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για τους σκοπούς του περιορισμού. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί σε περίπτωση που περιορίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων του να απευθυνθεί στην Αρχή, η οποία μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, στο μέτρο και εφόσον η ενημέρωση αυτή δεν είναι επιζήμια για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

  • Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προφανώς προβλέπονται διαζευκτικά και όχι σωρευτικά, οπότε θα πρέπει να γίνει η σχετική επισήμανση στην παράγραφο 1.

  • 3 Μαρτίου 2018, 23:19 | Rania Siorenta

    Ως προς την παράγραφο 10:
    Θα πρέπει να προβλέπεται ότι η συγκατάθεση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα αυτά, μπορεί να παρέχεται όχι μόνο εγγράφως, αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα.

    Ως προς την παράγραφο 11:
    Να συμπεριληφθεί και το δικαίωμα αιτιολογημένης άρνησης ικανοποίησης του δικαιώματος του άρθρου 17 (right to be forgotten).