Άρθρο 67 – Δικαστική προσφυγή κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία – Αποζημίωση και ευθύνη

1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε διαθέσιμης διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα δικαστικής προσφυγής/αγωγής κατά του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους που απορρέουν από διατάξεις του Κανονισμού, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις νόμου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων.

2. Κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί υλική ζημία ή ηθική βλάβη εξαιτίας αθέμιτης επεξεργασίας ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις νόμου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση για τη ζημία την οποία υπέστη από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

3. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας που συμμετέχει στην επεξεργασία είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκάλεσε η εκ μέρους του επεξεργασία που παραβαίνει τον Κανονισμό, την Οδηγία 2016/680, τον παρόντα νόμο ή άλλες διατάξεις νόμου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ο εκτελών την επεξεργασία ευθύνεται για τη ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία μόνο εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του Κανονισμού, της Οδηγίας 2016/680, τος παρόντος νόμου ή άλλων διατάξεων νόμου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας.

5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει, εάν αποδεικνύει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας.

6. Εάν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία ή αμφότεροι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία και, εάν δυνάμει των παραγράφων 2 έως 4 είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημία που προκάλεσε η επεξεργασία, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία ευθύνεται για τη συνολική ζημία, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική αποζημίωση του υποκειμένου των δεδομένων.

7. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει καταβάλει, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, πλήρη αποζημίωση για τη ζημία που προκάλεσε, ο εν λόγω υπεύθυνος ή εκτελών την επεξεργασία δικαιούται να ζητήσει από τους άλλους υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία που εμπλέκονται στην ίδια επεξεργασία την ανάκτηση μέρους της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο μέρος της ευθύνης τους λόγω της ζημίας που προκλήθηκε.

  • Σχόλιο στην παρ.2:
    Να διευκρινιστεί: Δεδομένου ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά του υπεύθυνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία, αξίωση για καταβολή αποζημίωσης λόγω υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης έχει μόνο κατά του υπευθύνου; Όχι και κατά του εκτελούντος; θα πρέπει να προστεθεί.

  • Άρθρο 67 παρ. 2 και 7
    Για λόγους νομικής ακρίβειας, θα πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόσωπο που έχει υποστεί ηθική βλάβη δικαιούται να λάβει χρηματική ικανοποίηση (και όχι αποζημίωση, που αφορά αποκλειστικά την υλική ζημία) (αρ. 67 παρ. 2). Αντίστοιχα, θα πρέπει να παρέχεται δικαίωμα αναγωγής και στις περιπτώσεις καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (αρ. 67 παρ. 7).