Άρθρο 13 – Προηγούμενη διαβούλευση

1. Προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή απαιτείται για κάθε ρύθμιση που πρόκειται να περιληφθεί σε νόμο ή σε κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η οποία αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά το στάδιο εκπόνησης της ρύθμισης σε χρόνο και με τρόπο που καθιστά εφικτήτην διατύπωση γνώμης από την Αρχή και τη σχετική διαβούλευση επί του περιεχομένου του σχεδίου ρύθμισης.

2. Εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 36 παρ. 1 του Κανονισμού περιπτώσεων προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή απαιτείται και στις ακόλουθες περιπτώσεις
α) εισαγωγή και επεξεργασία εθνικού αριθμού ταυτότητας ή άλλου αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής εφαρμογής ή αλλαγή των προυποθέσεων και όρων επεξεργασίας και χρήσης αυτών και των συναφών με αυτά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
β)μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία και τη δημόσια υγεία για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, όπως η εισαγωγή και χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η εισαγωγή και χρήση ηλεκτρονικού φακέλου ή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας
γ) μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία για σκοπούς διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών.
δ) μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία γενετικών ή βιομετρικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ε) μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εισαγωγή, οργάνωση, παροχή και έλεγχο της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3979/2011 όπως ισχύει
στ) μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικονομική κατάσταση και συμπεριφορά καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών προσώπων.

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:23 | επιτροπή του ΔΣ του ΔΣΘ για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679

  Άρθρο 13 (προηγούμενη διαβούλευση)

  Η διαδικασία είναι απαραίτητο να οριοθετηθεί με απώτερα χρονικά όρια και προθεσμίες σε κάθε στάδιό της (προθεσμία γνωστοποίησης της επικείμενης ρύθμισης στην Αρχή, προθεσμία παροχής διευκρινίσεων, προθεσμία διατύπωσης γνώμης). Η φράση «σε χρόνο και σε τόπο που καθιστά εφικτή την διατύπωση γνώμης από την Αρχή» είναι αόριστη και αλυσιτελής.

  Αθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος (ΑΜ 8721), Ιωάννης Ανδρουλάκης (ΑΜ 4273), Σπυρίδων Πετρίδης (ΑΜ 5433), Μαρία Πρωτοπαπαδάκη (ΑΜ 3180), Βασίλειος Σιαπέρας (ΑΜ 9553), Αρετή Σκουνάκη (ΑΜ 4298)

 • Να αποσαφηνιστεί η θέσπιση υποχρέωσης προηγούμενης διαβούλευσης με την ΑΠΔΠΧ για την εισαγωγή και επεξεργασία εθνικού αριθμού ταυτότητας ή άλλου αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας γενικής εφαρμογής. Θα πρέπει να υπάρχει σαφώς διατυπωμένη ότι η απαίτηση αφορά τη θέσπιση νόμων ή κανονιστικών κειμένων για την επεξεργασία αυτή, καθώς διαφορετικά θεσπίζεται υποχρέωση διαβούλευσης για όλες τις εταιρίες που χρησιμοποιούν ΑΔΤ, ΑΦΜ κ.λπ.

 • Άρθρο 13 παρ. 2
  Το Σχέδιο Νόμου με το άρθρο 13 παρ. 2 θεσπίζει μια σειρά «ευαίσθητων» δραστηριοτήτων επεξεργασίας που θα απαιτούν, πέρα των περιπτώσεων που ορίζει ο Κανονισμός, την προηγούμενη διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ.
  Η λίστα αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μεγάλης κλίμακας συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την οικονομική κατάσταση και συμπεριφορά καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών προσώπων (άρθρο 13, παρ. 2, σημείο στ).
  Κατά τη γνώμη μας, η εξαίρεση αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο των εξαιρέσεων του άρθρου 9 παρ. 4 και του άρθρου 36 παρ. 5 του Κανονισμού, γιατί δεν αποτελεί επεξεργασία για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον και δεν έχει σχέση με δεδομένα που αφορούν την υγεία ή με βιομετρικά δεδομένα. Συνεπώς, η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί από την λίστα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που απαιτούν προηγούμενη διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ.

  Επίσης, για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να οριστεί ποιος φέρει την σχετική υποχρέωση (υπεύθυνος ή εκτελών την επεξεργασία).
  Παρόλο που ο Κανονισμός, στο άρθρο 36 παρ. 5, κάνει μνεία μόνο στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το γεγονός ότι το Σχέδιο Νόμου θεσπίζει παρέκκλιση από το άρθρο 9 παρ. 4 του Κανονισμού, ενδέχεται να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω υποχρέωση προηγούμενης διαβούλευσης εφαρμόζεται εξίσου σε υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία.

 • 4 Μαρτίου 2018, 11:15 | Λατσούδης Απόλλων-Δικηγόρος

  Άρθρο 13 παρ. 2 : Από τη διατύπωση του άρθρου σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα σχόλια, συνάγεται ότι έχει προκληθεί ασάφεια ως προς τη θέσπιση αναγκαιότητας προηγούμενης διαβούλευσης. Θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστεί εάν η πρόθεση του νομοθέτη ήταν να εισαγάγει μια νέας μορφής γνωστοποίηση/άδεια (άρθρα 6-7 Ν.2472/1997) για συγκεκριμένες επεξεργασίες, υπό το νέο καθεστώς του Κανονισμού.

 • 2 Μαρτίου 2018, 18:14 | kalliopi papantoniou

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού τίθενται έξι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 36 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

  Φρονούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να αποσαφηνιστεί εάν θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να προηγείται διαβούλευση πριν από τη διενέργεια υφισταμένων ή μελλοντικών επεξεργασιών των κατηγοριών και υποκατηγοριών που αναφέρονται, ανεξαρτήτως εάν η επεξεργασία ενέχει υψηλό κίνδυνο.

 • 2 Μαρτίου 2018, 14:45 | INFOBANK HELLASTAT

  Στο άρθρο 13, παρ. 2, αναφέρονται έξι περιπτώσεις όπου πριν την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή.

  Δε διευκρινίζεται αν αυτό σημαίνει διαβούλευση του υπεύθυνου επεξεργασίας με την Αρχή αναφορικά με την υφιστάμενη ή μελλοντική πρόθεση επεξεργασίας δεδομένων του κάθε υποκειμένου, που εμπίπτει στις προαναφερθείσες έξι περιπτώσεις, και ανεξάρτητα από τον βαθμό κινδύνου που ενέχει η επεξεργασία

 • Στην παράγραφο 2 του άρθρου αναφέρονται έξι περιπτώσεις όπου πριν την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων απαιτείται διαβούλευση με την Αρχή.

  Παρακαλώ διευκρινίστε αν αυτό σημαίνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ζητάει την έγκριση της Αρχής για την πρόθεση επεξεργασίας δεδομένων του κάθε υποκειμένου, που εμπίπτει στις έξι αυτές κατηγορίες, ανεξαρτήτως εάν η κάθε επεξεργασία παρουσιάζει χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό κίνδυνο ως προς την προστασία των σχετικών δεδομένων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2018, 15:15 | ICAP Group

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού τίθενται έξι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 36 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

  Φρονούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να αποσαφηνιστεί εάν θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να προηγείται διαβούλευση πριν από τη διενέργεια υφισταμένων ή μελλοντικών επεξεργασιών των κατηγοριών και υποκατηγοριών που αναφέρονται, ανεξαρτήτως εάν η επεξεργασία ενέχει υψηλό κίνδυνο.