Άρθρο 05 – Επεξεργασία δεδομένων εικόνας και ήχου μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

1. Ο Κανονισμός και το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων εικόνας ή/και ήχου που πραγματοποιείται μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών.
2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν τα συστήματα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο, λειτουργούν συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήματος εικόνας ή/και ήχου από τον χώρο αυτό προς έναν περιορισμένο αριθμό οθονών προβολής ή/και μηχανημάτων καταγραφής.
3. Όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα από δημόσια ή δημοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αυτό πρέπει να έχει κατά την κείμενη νομοθεσία σχετική αρμοδιότητα ή δικαίωμα διαχείρισης του χώρου που επιτηρείται ή δικαίωμα ή υποχρέωση διαχείρισης του επιτηρούμενου χώρου σε εκτέλεση σύμβασης με τον κύριο του χώρου. Η επεξεργασία από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή φυσικό πρόσωπο προϋποθέτει νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση διαχείρισης του επιτηρούμενου χώρου σύμφωνα με διατάξεις νόμου ή σε εκτέλεση σύμβασης με τον κύριο του χώρου.
4. Η επεξεργασία δεδομένων εικόνας και ήχου μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης επιτρέπεται όταν που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθηκόντων όταν πρόκειται για δημόσιους φορείς ή για την προστασία αγαθών και προσώπων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα πρέπει να είναι πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να μη δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να δύναται να πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ανάγκη της συγκεκριμένης επεξεργασίας. (λογοδοσία).

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται: α. Όταν η επεξεργασία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και του παρόντος νόμου, όπως, ιδίως, στις εξής περιπτώσεις: α) Δραστηριότητες που δεν συνιστούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως η λειτουργία απλών συστημάτων ελέγχου εισόδου χωρίς καταγραφή των δεδομένων. β) Άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών. Δεν θεωρείται αποκλειστικά προσωπική ή οικιακή δραστηριότητα η λήψη και επεξεργασία εικόνας ή και ήχου με σύστημα βιντεοεπιτήρησης που είναι εγκατεστημένο σε ιδιωτική οικία, όταν το πεδίο ελέγχου της κάμερας περιλαμβάνει εξωτερικούς δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους.

6. Τα δεδομένα δεν πρέπει να τηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο απαιτείται ενόψει του επιδιωκόμενου κάθε φορά σκοπού επεξεργασίας. Εφόσον από τη λήψη δεδομένων ήχου και εικόνας που αποθηκεύονται ή τη λήψη που γίνεται σε πραγματικό χρόνο δεν προκύπτει επέλευση συμβάντος που εμπίπτει στον επιδιωκόμενο σκοπό, τα δεδομένα πρέπει να καταστρέφονται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες υπεύθυνων επεξεργασίας. Σε περίπτωση συμβάντος που αφορά τον σκοπό της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιτρέπεται να τηρεί τις λήψεις, στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν σε χωριστό αρχείο για τρεις (3) μήνες. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να τηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το συμβάν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Στην περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την Αρχή για το αναγκαίο χρονικό διάστημα τήρησης των εν λόγω λήψεων .

7. Η διαβίβαση σε τρίτους δεδομένων που προέρχονται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις: α) Κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων. β) Κατ’ εξαίρεση, η διαβίβαση επιτρέπεται και χωρίς συγκατάθεση μετά από ειδικά αιτιολογημένη αίτηση τρίτου, όταν τα δεδομένα είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή μιας αξιόποινης πράξης και μπορούν να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών ή στην αναγνώριση των δραστών. Δεν θεωρείται διαβίβαση σε τρίτους η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές που οι τελευταίες ζητούν νομίμως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

8. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων καθώς και για την προστασία τους από κάθε μορφή παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας, όπως τον έλεγχο της πρόσβασης ή την ασφαλή διαβίβαση.

9. Πριν ένα πρόσωπο εισέλθει στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να το ενημερώνει, με τον κατά περίπτωση πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό τρόπο, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο όπου βρίσκεται σε λειτουργία κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και να παραθέτει πληροφορίες για τον σκοπό επεξεργασίας, τη φύση του συστήματος που χρησιμοποιείται, τους χώρους εγκατάστασης και την εμβέλεια και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:47 | Επιτροπή ΔΣ του ΔΣΘ για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ 2016 / 679

  2. Άρθρο 5 (δεδομένα εικόνας και ήχου): Ανάγκη για επέκταση των προβλέψεων και σε περιπτώσεις καταγραφής δεδομένων και με άλλα τεχνικά μέσα (λ.χ. παρακολούθηση οχημάτων με καταγραφείς θέσης, ταχύτητας κ.ο.κ.).

  Αθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος (ΑΜ 8721), Ιωάννης Ανδρουλάκης (ΑΜ 4273 ), Σπυρίδων Πετρίδης ( ΑΜ 5433), Μαρία Πρωτοπαπαδάκη (ΑΜ 3180) , Βασίλειος Σιαπέρας (ΑΜ 9553) , Αρετή Σκουνάκη (ΑΜ 4298)

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:15 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΩΝ

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 6 του άρθρου 5, ως ακολούθως:
  «Σε περίπτωση συμβάντος που αφορά το σκοπό της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας επιτρέπεται να τηρεί τις λήψεις, στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν σε χωριστό αρχείο για 3 μήνες. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να τηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο, συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα προσδιορίσιμο, χρονικό διάστημα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το συμβάν χρήζει περαιτέρω διερεύνηση.»

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:20 | Αργυρώ Χατζοπούλου

  Στην οδηγία 1/2010 αναγράφεται για τα δεδομένα ήχου ότι: Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδοµένων ήχου για τους αναφερόµενους
  στην παρούσα Οδηγία σκοπούς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η επεξεργασία δεδοµένων ήχου µπορεί να επιτραπεί µόνο εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας αιτιολογήσει την αναγκαιότητα του µέτρου αυτού ειδικά και η Αρχή το κρίνει ως απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση
  του επιδιωκόµενου σκοπού (π.χ. συσκευές λήψης και µετάδοσης ήχου σε δωµάτιο νοσοκοµείου ή ιδρύµατος όπου φιλοξενούνται βρέφη, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα συνεχούς παρουσίας αρµόδιου προσωπικού στο συγκεκριµένο δωµάτιο και επειδή θα πρέπει να υπάρξει άµεση
  επέµβαση σε περίπτωση που ακουστεί η φωνή/το κλάµα ενός βρέφους).
  Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί άρονται;

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:18 | Αργυρώ Χατζοπούλου

  Η πρόταση «Ο υπεύϑυνος επεξεργασίας υποχρεούται να δύναται να πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ανάγκη της συγκεκριμένης επεξεργασίας (Λογοδοσία)» είναι υπερβολικά μπερδεμένη.
  Γιατί δεν υιοθετείται η αντίστοιχη του κανονισμού για την λογοδοσία; » –>Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 4;

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:36 | Αργυρώ Χατζοπούλου

  Τι ισχύει για τις κάμερες που είναι motion activated?
  Σε αυτή την περίπτωση δεν λειτουργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα ή συνεχώς αλλά γίνεται μετάδοση και καταγραφή όταν υπάρχει κάποια κίνηση.

 • Σχόλιο στην παρ.9: Επειδή δεν είναι πρακτικά δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω με ενημέρωση σε τρόπο εμφανή για όλα τα ανωτέρω προβλεφθέντα στοιχεία, προτείνουμε το ακόλουθο : «Πριν ένα πρόσωπο εισέλθει στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να το ενημερώνει, με τρόπο εμφανή και κατανοητό, ότι πρόκειται να εισέλθει σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Προς τούτο, πρέπει: α) να αναρτώνται σε επαρκή αριθμό και εμφανές μέρος ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα αναγράφεται το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η βιντεοσκόπηση (υπεύθυνος επεξεργασίας), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του και β) να είναι διαθέσιμη στο κοινό, εφόσον ζητηθεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο αναλυτικότερη ενημέρωση».

 • Άρθρο 5 παρ. 4 και 9
  Κατά την πάγια θέση της ΑΠΔΠΧ και σε συμμόρφωση με την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, θα ήταν σκόπιμο να απαγορευθεί ρητά η συλλογή δεδομένων ήχου μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών. Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης, προτείνω να προστεθούν το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας (και τυχόν υπεύθυνου προστασίας των δεδομένων) και τα δικαιώματα των υποκειμένων.

 • 3 Μαρτίου 2018, 22:22 | Rania Siorenta

  Τι γίνεται με τις περιπτώσεις επεξεργασίας μόνο δεδομένων ήχου, δηλαδή στις περιπτώσεις ηχογράφησης κλήσεων; Είναι μια πολύ συνήθης περίπτωση, ιδίως στις πωλήσεις ή συναλλαγές ή εν γένει επικοινωνίες επαγγελματικού χαρακτήρα εξ αποστάσεως. Το αρχείο των ηχογραφημένων κλήσεων αποτελεί σαφώς αρχείο που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά δεν προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα τήρησης των αρχείων αυτών και μέχρι πότε δικαιούται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να τηρήσει τέτοιου είδους αρχεία και για ποιους λόγους.

 • 26 Φεβρουαρίου 2018, 12:07 | Ευαγγελία

  «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να δύναται να πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει»
  Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε η διατύπωση να είναι καλύτερη. Η φράση αυτή αποτελεί ένα εκ των μυριάδων παραδειγμάτων του σχεδίου νόμου, όπου η διατύπωση είναι ασαφής, ελλιπής και λανθασμένη.
  Πέραν δε τούτου, πρόκειται για ένα κακογραμμένο, ασαφές, ασύνδετο και χωρίς καμία συστηματική οργάνωση νομοσχέδιο. Μεγάλη απογοήτευση.

 • 26 Φεβρουαρίου 2018, 10:20 | KOSTAS Z

  Επίσης τι γίνεται με την επεξεργασία – καταγραφή video μέσω drone.

 • 24 Φεβρουαρίου 2018, 15:48 | ΚωσταςΠ

  Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, συστήματα παρακολούθησης σε συστηματική και μεγάλη κλίμακα έχουμε και στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση π.χ GPS(geo-location tracking). Η τεχνολογία αυτή πλέον υπάρχει σε όλες τις wearable συσκευές, στα κινητά τηλέφωνα, tablets, Η/Υ, εταιρικά φορτηγά οχήματα, οχήματα που θα ασφαλίζονται με βάση τα χιλιόμετρα που διανύουν κ.α. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων θα παρακολουθούνται συστηματικά, άρα θα πρότεινα όπως έγινε με τις κάμερες να συμπεριληφθεί κάποιο Άρθρο και για τις τεχνολογίες αυτές (GPS)

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 18:19 | χρυση

  «συστήματα μόνιμα εγκατεστημένα» : τι γινεται σε περίπτωση που ορισμένες εποχιακές επιχειρήσεις λειτουργούν κάμερες καταγραφής φορητές είτε εγκατεστημένες μόνο συγκεκριμένους μήνες. Εξαιρούνται του Νόμου, οι συσκευές καταγραφής εικόνας και ήχου προηγμένης τεχνολογίας που πιθανά λειτουργούν wireless με σύνδεση wifi και δεν βρίσκονται σταθερά βιδωμένες επιτοίχια και επι μονίμου;