Άρθρο 09 – Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα εικόνας και ήχου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του Κανονισμού, όταν ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων σε δεδομένα εικόνας και ήχου που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας – αυτός έχει υποχρέωση να χορηγεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης αντίγραφο του τμήματος της εγγραφής σήματος εικόνας όπου έχει καταγραφεί το υποκείμενο των δεδομένων ή έντυπη σειρά στιγμιοτύπων από τις καταγεγραμμένες εικόνες ή, αναλόγως, να ενημερώσει εγγράφως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μέσα στην ίδια χρονική διορία είτε ότι δεν απεικονίζεται είτε ότι το σχετικό τμήμα της εγγραφής δεν διατηρείται πλέον. Εναλλακτικά, εφόσον συμφωνεί και το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί απλώς να επιδείξει, άμεσα, το ανωτέρω τμήμα. Προς το σκοπό αυτό το υποκείμενο των δεδομένων οφείλει να υποδείξει την ακριβή ώρα και τον τόπο που ευρέθη στην εμβέλεια των καμερών.
2. Όταν χορηγεί αντίγραφο εικόνας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καλύπτει την εικόνα τρίτων προσώπων με κάθε ενδεικνυόμενο τεχνικό μέσο, εφόσον ενδέχεται να παραβιάζεται το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή, εκτός αν πρόκειται για απλή επίδειξη.

  • 5 Μαρτίου 2018, 13:13 | Επιτροπή ΔΣ του ΔΣΘ για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ 2016 / 679

    Άρθρο 9 (δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα εικόνας και ήχου). Για να προληφθεί το ενδεχόμενο κατάχρησης αυτού του δικαιώματος-ευχέρειας, μπορεί να προβλεφθεί η υποχρεωτικότητα αιτιολόγησης της προβλεπόμενης αίτησης με την επίκληση εννόμου συμφέροντος και να εκτίθεται συνοπτικά σε τι συνίσταται αυτό.

    Αθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος (ΑΜ 8721), Ιωάννης Ανδρουλάκης (ΑΜ 4273 ), Σπυρίδων Πετρίδης ( ΑΜ 5433), Μαρία Πρωτοπαπαδάκη (ΑΜ 3180) , Βασίλειος Σιαπέρας (ΑΜ 9553) , Αρετή Σκουνάκη (ΑΜ 4298)

  • Σχόλιο στην παρ.2: Δεν είναι τεχνικά εφικτό να καλυφθεί η εικόνα τρίτων προσώπων και εκτός αυτού δεν υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουμε το πρόσωπο των αιτούντων και κυρίως δεν είναι ορθό να προβούμε σε επεξεργασία του αρχείου. Προτείνουμε να διαγραφεί η εν λόγω παράγραφος.

  • Σχόλιο στην παρ.1: Η χρονική διορία παρακαλούμε να γίνει 30 ημέρες αντί για 15 ημέρες.