Άρθρο 33 – Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμού ως προς την επεξεργασία

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει με έγγραφη αίτηση του από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να εξασφαλίσει, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
2. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και μέσω της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.
3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να εξασφαλίσει, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
α)εάν η επεξεργασία παραβιάζει τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 20 , 24 ή 26 του παρόντος νόμου ή
β) εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί εκ του νόμου υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας ή
γ) εάν η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου.
3. Αντί της διαγραφής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας περιορίζει την επεξεργασία, εάν:
α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων και δεν μπορεί να διαπιστωθεί το κατά πόσον αυτά είναι ακριβή ή ανακριβή. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων πριν από την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.
β) επιβάλλεται να διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον χρησιμεύουν ως αποδεικτικά μέσα προς επίτευξη των σκοπών του άρθρου 2 παρ. 3 παρόντος νόμου.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του στην οποία έχει λάβει δεόντως υπόψη του τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας που διεξάγεται για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου, δύναται να απορρίψει το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του περιορισμού της επεξεργασίας τους, εφόσον η απόρριψη του αιτήματος είναι αναγκαία για
α) την αποφυγή της παρακώλυσης ή της συσκότισης των διεξαγόμενων ερευνών, αναγκαίων πράξεων και διαδικασιών για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου
β) την αποφυγή της αποτροπής ή παρεμπόδισης της πρόληψης, της διαπίστωσης, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων
γ) την προστασία της δημόσιας ασφάλειας·
δ) την προστασία της εθνικής ασφάλειας
ε) την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.

5. Η αιτιολογημένη απόφαση του υπευθύνου επεξεργασίας με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας απορρίπτει το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του περιορισμού της επεξεργασίας τους ανακοινώνεται αμελλητί και εγγράφως στο υποκείμενο των δεδομένων, εκτός εάν συντρέχουν οι λόγοι που οδήγησαν στην απόρριψη, τον περιορισμό ή την καθυστέρηση ικανοποίησης του δικαιώματος ενημέρωσης. Στην τελευταία περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων λαμβάνει εγγράφως απλή ενημέρωση για το γεγονός της απόρριψης του αιτήματος διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του περιορισμού της επεξεργασίας τους, καθώς και για το δικαίωμα του να προβεί σε καταγγελία προς την αρμόδια εποπτική αρχή προκειμένου να ασκηθεί να επιληφθεί της υπόθεσης ή να ασκήσει δικαστική προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης.

6. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί σε περίπτωση που απορρίπτεται το αίτημά του να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού του δικαιώματος και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, τουλάχιστον ότι έλαβαν χώρα όλες οι αναγκαίες επαληθεύσεις ή η επανεξέταση από αυτή. Η αρμόδια εποπτική αρχή ενημερώνει επίσης το υποκείμενο των δεδομένων για το δικαίωμά του να ασκήσει δικαστική προσφυγή.

7. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια αρχή από την οποία προέρχονται τα ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
8. Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διορθώθηκαν ή διαγράφηκαν ή περιορίστηκε η επεξεργασία τους σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τους αποδέκτες, οι οποίοι υποχρεούνται να διορθώσουν ή διαγράψουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να περιορίσουν την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.