Άρθρο 20 – Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τις κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της διακρίβωσης ή της δίωξης εγκλημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους:
α. υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία
β. συλλέγονται για καθορισµένους, ρητούς και νόµιµους σκοπούς και υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών
γ. είναι κατάλληλα, συναφή και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας
δ. είναι ακριβή και, όταν απαιτείται, επικαιροποιούνται. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα που διασφαλίζουν τη χωρίς καθυστέρηση διαγραφή ή διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβανομένων υπόψη των σκοπών της επεξεργασίας
ε. διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία
στ. υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που να εγγυάται, μεταξύ άλλων με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, την κατάλληλη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης ης προστασίας τους από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά,
2. Η επεξεργασία από τον ίδιο ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για οποιονδήποτε εκ των προβλεπομένων στο άρθρο 2 παρ. 3 σκοπών, ο οποίος είναι διαφορετικός από εκείνον για τον οποίο αρχικά συνελέγησαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται εφόσον:
α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εξουσιοδοτημένος από τον νόμο ή το δίκαιο της Ένωσης να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό αυτόν και
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη και ανάλογη προς τον εν λόγω άλλο σκοπό, σύμφωνα με τον νόμο ή το δίκαιο της Ένωσης.
3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 3 αλλά έχουν συλλεγεί με άλλη νομική βάση μπορούν να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας μόνο σε περίπτωση που επιτρέπεται ρητά από τον νόμο.
4. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ίδιο ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας είναι συμβατή, εφόσον γίνεται με σκοπό την αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς , με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων υπέρ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που ορίζονται στα άρθρα 18 και 19 του παρόντος νόμου.
5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου δεν υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς διαφορετικούς από τους οριζόμενους στο εν λόγω άρθρο, εκτός εάν αυτή η επεξεργασία επιτρέπεται από τον νόμο ή το δίκαιο της Ένωσης. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τέτοιους άλλους σκοπούς, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, εκτός εάν η επεξεργασία διενεργείται στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης.
6. Η τήρηση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση προς αυτές (αρχή της λογοδοσίας).