Άρθρο 34 – Ενημέρωση και τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία και γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 27, 31 έως 34 και 47 του παρόντος νόμου σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, κατανοητή και ευκόλως προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση, ιδίως όταν αφορά ανηλίκους. Οι πληροφορίες παρέχονται με κάθε κατάλληλο μέσο, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα. Κατά γενικό κανόνα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες με την ίδια μορφή που υποβλήθηκε η αίτηση.
2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 31και κάθε ενημέρωση και ενέργεια βάσει των άρθρων 27, 31 έως 34 και 47 του παρόντος νόμου παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων ασκούνται καταχρηστικά ή είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί:
α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου προς τις απαιτούμενες ενέργειες τέλους/ χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής
β) να αρνηθεί να απαντήσει στο αίτημα

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος της απόδειξης του προδήλως αβάσιμου ή υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος.

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του παρόντος νόμου δύναται να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων. Οι πρόσθετες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον συγκεκριμένο αυτό σκοπό και δεν αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.