Άρθρο 35 – Άσκηση δικαιωμάτων από το υποκείμενο των δεδομένων και επαλήθευση από την εποπτική αρχή

1. Τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του υποκειμένου δύναται να ασκούνται και μέσω της αρμόδιας εποπτικής αρχής σε περίπτωση άρνησης του υπευθύνου επεξεργασίας να τα ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 34 του παρόντος .
2. Όταν ασκείται το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εποπτική αρχή ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για λογαριασμό του υποκειμένου των δεδομένων και το ενημερώνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την έκβαση του ελέγχου γνωστοποιώντας τουλάχιστον ότι έλαβαν χώρα όλες οι αναγκαίες επαληθεύσεις ή η επανεξέταση του αιτήματος από την εποπτική αρχή.
3. Η εποπτική αρχή λαμβάνει γνώση της αιτιολογημένης απόφασης με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 34 του παρόντος καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πληροφορίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της. Σε περίπτωση άρνησης ή περιορισμού των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 για λόγους εθνικής ασφάλειας, η εποπτική αρχή ασκεί τις εκ του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες της αποκλειστικά μέσω του Προέδρου της εποπτικής αρχής ή του αναπληρωτή του. Η εποπτική αρχή ενημερώνει επίσης το υποκείμενο των δεδομένων για το δικαίωμά του να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.