Άρθρο 22 – Διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου ο υπεύθυνος επεξεργασίας διακρίνει σαφώς, κατά περίπτωση και στον βαθμό του εφικτού, μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων. Διακρίνει ιδίως μεταξύ :
α) προσώπων σε σχέση με τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διέπραξαν έγκλημα
β) προσώπων σε σχέση με τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι πρόκειται να διαπράξουν έγκλημα
γ) προσώπων, τα οποία έχουν καταδικαστεί για έγκλημα
δ) θυμάτων εγκλήματος, προσώπων για τα οποία ορισμένα πραγματικά περιστατικά δημιουργούν την πεποίθηση ότι μπορεί να είναι θύματα εγκλήματος και των πολιτικώς εναγόντων
ε) τρίτων προσώπων, συμμετεχόντων αλλά μη διαδίκων σε ποινική διαδικασία, όπως, ιδίως μαρτύρων, μαρτύρων με ειδικές γνώσεις, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, διερμηνέων,
στ) προσώπων επικοινωνίας ή συνεργατών των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) και γ)
ζ) άλλων προσώπων, όπως προστατευόμενοι μάρτυρες ή συνεργάτες των κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος νόμου αρμοδίων αρχών
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει μέτρα για την διόρθωση και επικαιροποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον και στο μέτρο που αυτό συνδέεται με την διάκριση και την κατάταξη στις κατηγορίες της παραγράφου 1.