Άρθρο 25 – Ειδικοί όροι ως προς τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Εφόσον προβλέπονται ειδικοί όροι ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος νόμου, όπως η απαγόρευση περαιτέρω διαβίβασης ή η απαγόρευση χρήσης για άλλους σκοπούς, η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αποδέκτη των εν λόγω δεδομένων σχετικά με αυτούς τους όρους και την υποχρέωση τήρησής τους.

2. Η διαβιβάζουσα αρμόδια αρχή δεν επιτρέπεται να επιβάλλει σε αποδέκτες σε άλλα κράτη μέλη ή σε οργανισμούς, υπηρεσίες και όργανα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον τίτλο V κεφάλαια 4 και 5 ΣΛΕΕ, άλλους όρους εκτός από εκείνους που ισχύουν για ανάλογες διαβιβάσεις δεδομένων εντός της Ελληνικής Επικράτειας .

3. Με την εξαίρεση της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για σκοπούς που δεν εμπίπτουν σε αυτούς του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου. επιτρέπεται μόνο εάν προβλέπεται στο νόμο ή στο δίκαιο της Ένωσης ή εάν απαιτείται για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου και ο αποδέκτης νομιμοποιείται να επεξεργαστεί τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον άλλο σκοπό.