Άρθρο 71 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Ο ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, καταργείται.
2. Όπου σε ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται παραπομπή ή αναφορά στην εφαρμογή του ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει νοείται ως παραπομπή στις οικείες ρυθμίσεις του Κανονισμού και στις αντίστοιχες ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
3. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν προσκρούουν στα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
4. Οι Οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται εν ισχύι εφόσον δεν προσκρούουν στα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 • Κρίνεται αναγκαίο να αρθεί η αντίφαση μεταξύ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 ή τουλάχιστον να οριστούν με σαφήνεια ποιες διατάξεις παλιότερων νόμων διατηρούνται σε ισχύ.
  Επίσης κρίνεται αναγκαίο να γίνει ακριβέστερη πρόβλεψη ως προς το πώς θα αντιμετωπιστούν τα δεδομένα που έχουν μέχρι σήμερα συλλεγεί και διατηρούνται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας.
  Τέλος θα πρέπει να υπάρξει κάποια ειδικότερη πρόβλεψη αναφορικά με τα Υφιστάμενα Συστήματα Αποθήκευσης των Δημοσίων Φορέων για τα οποία υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις με αναδόχους υποστήριξης ή συντήρησης.

 • Ενώ καταργείται ο Ν. 2472/1997, που ίσχυε μέχρι σήμερα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και υπάρχει πρόβλεψη για τις νομοθετικές ρυθμίσεις ότι όπου αναφέρεται ο υπόψη Νόμος ως παραπομπή, νοείται ότι παραπέμπει στο υπόψη Νομοσχέδιο και τον ΓΚΠΔ, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις άδειες και γνωστοποιήσεις που έχουν γίνει από επιχειρήσεις για την λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  Πρέπει να προστεθεί στο άρθρο ότι όπου, «Υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν λάβει συγκατάθεση λήψης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2472/97, νοείται ότι παραπέμπουν στις ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ και του σχετικού Νόμου, εφόσον δεν προσκρούουν στα προβλεπόμενα από αυτούς.»

 • Οι Οδηγίες και Κανονιστικές Πράξεις της ΑΠΔΠΧ θα πρέπει να διατηρούνται σε ισχύ «στον βαθμό που» (αντί «εφόσον») δεν προσκρούουν στα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.

 • 4 Μαρτίου 2018, 11:15 | Λατσούδης Απόλλων-Δικηγόρος

  Άρθρο 71 παρ. 4: Η Αρχή είναι η πλέον αρμόδια για να αποφανθεί ποιες κανονιστικές αποφάσεις της συνάδουν με τον Γενικό Κανονισμό και υπό το πρίσμα ενός νομοθετικού πλαισίου τόσο εθνικού όσο και ευρωπαϊκού με πολλαπλές ασάφειες, θα ήταν σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ποιες εξ αυτών παραμένουν εν ισχύ