Άρθρο 57 – Συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, οι οποίοι πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Ως πρόεδρος ή μέλη της Αρχής μπορούν να διορισθούν και δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί εν ενεργεία. Με την επιφύλαξη του άρθρου 58 του παρόντος νόμου ως πρόεδρος ή μέλη της Αρχής μπορούν να διορισθούν και δικηγόροι χωρίς να αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
3. Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διορίζονται με θητεία. Η θητεία τους είναι εξαετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί.
5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές οι οποίοι πληρούν τα ίδια κριτήρια. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν στις συνεδριάσεις της Αρχής μόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Αρχής αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές. Στην περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές μπορούν να μετέχουν στη συνεδρίαση ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους.
6. Η επιλογή και ο διορισμός του Προέδρου και των μελών της Αρχής καθώς και των αναπληρωτών τους γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 101Α του Συντάγματος.

 • 4 Μαρτίου 2018, 18:52 | Τάκης Κακούρης, δικηγόρος

  Η παράγραφος 2 ναι μεν δεν απαιτεί τη στελέχωση της Αρχής από δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς εν ενεργεία ή μη, όμως η διατύπωση αυτή φαίνεται να «εισηγείται» ως δέουσα την επί μακρόν υφιστάμενη και κατά τη γνώμη μας, όχι τόσο επιτυχημένη πρακτική διορισμού ως Προέδρου της Αρχής κάποιου συνταξιούχου καταξιωμένου ανώτατου δικαστικού δικαστή (συνήθως διοικητικού). Αλλιώς θα αρκούσε μια διατύπωση που θα έλεγε σε μία πρόταση μάλιστα ότι η θέση του Προέδρου ή μέλους της Αρχής δεν είναι ασύμβατη με αυτή του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή δικηγόρου (χωρίς αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος αλλά υπό τον όρο της μη σύγκρουσης συμφερόντων).

 • 4 Μαρτίου 2018, 00:40 | Rania Siorenta

  Η δυνατότητα διορισμού ως προέδρου ή μελών της Αρχής δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών εν ενεργεία, είναι απολύτως απαράδεκτη και προδήλως αντισυνταγματική.
  Επίσης, απολύτως απαράδεκτη είναι και η μη αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, σε περίπτωση διορισμού δικηγόρων.

 • 28 Φεβρουαρίου 2018, 11:19 | Στέφανος Παλαιολόγου

  Συμπίλημα διατάξεων συντεχνιακού χαρακτήρα, με τη σφραγίδα της πρώτης φοράς «Αριστερά». Εντελώς ενδεικτικά : α) συνταγματικά ανεπίτρεπτη η άσκηση καθηκόντων Προέδρου από εν ενεργεία δικαστή​ (άρθρο​ ​89 του Συντάγματος) ​β) ​δικαιοπολιτικά αδιανόητη η διατήρηση της δικηγορικής ιδιότητας από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής. Περί ποίας ανεξαρτησίας συζητούμε​, όταν δε διασφαλίζεται το μείζον που εν προκειμένω αφορά την αφοσίωση των μελών στην άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς περισπασμούς και παράλληλη επαγγελματική ενασχόληση ? γ) η φωτογραφική μετατροπή των θέσεων ΠΕ κλάδου επικοινωνίας σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού προσκρούει ευθέως στις συνταγματικές αρχές περί ισότητας και αξιοκρατίας καθώς επίσης και στο πδ 50/2001, άρθρο 2, όπου περιγράφονται τα απαιτούμενα κατ’ ελάχιστον, για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσόντα. Η προτεινόμενη διάταξη υπολείπεται των προσόντων αυτών, χωρίς νόμιμο έρεισμα, ενώ εισάγει «φωτογραφική» και ως εκ τούτου, ανεπίτρεπτη ρύθμιση. Εν ολίγοις, απογοητευτική πρόταση ως προς το τμήμα του σχεδίου νόμου που αφορά τη λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δυσκολεύομαι ειλικρινά να πιστέψω ότι αυτό αποτελεί την αριστερή πρόταση για τη δομή και τη λειτουργία μιας ανεξάρτητης αρχής. Ας το ξανασκεφτεί πολύ σοβαρά ο επισπεύδων Υπουργός και ας αναζητήσει με νηφαλιότητα και ευθυκρισία το cui bono των διατάξεων που προτείνει. Διότι είναι βέβαιο ότι με τέτοια πρόταση, συζήτηση περί ανεξαρτησίας, δε μπορεί να γίνει .

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 18:32 | Κώστας Δημητρίου

  1- Η δυνατότητα διορισμού στα μέλη και δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών εν ενεργεία είναι επικίνδυνη, γιατί εμπλέκει την δικαστική εξουσία σε θέματα σχετιζόμενα και με τα κόμματα κλπ.
  2- Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα μέλη της αρχής δεν θα είναι οποιαδήποτε άνευ προσόντων, αλλά από συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων -> κατά την γνώμη μου δύο εκ των μελών πρέπει να είναι εκ των εν ενεργεία προέδρων των δικηγορικών συλλόγων. Ίσως θα μπορούσε να προβλεφθεί να έχει λόγο και η συντονιστική της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων, η οποία να προτείνει έναν κατάλογο 10 εν ενεργεία προέδρων των δικηγορικών συλλόγων , από τους οποίους να επιλέγονται οι 2 (με τους αναπληρωτές τους)