Άρθρο 37 – Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας

1. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν από κοινού τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, αποτελούν από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας. Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας καθορίζουν τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντά τους ως προς την επεξεργασία δεδομένων και τις ευθύνες τους για την τήρηση των ρυθμίσεων του κεφαλαίου Γ’ με διαφανή τρόπο και σε συμφωνία που συνάπτουν μεταξύ τους, εκτός εάν αυτά ορίζονται ήδη στον νόμο. Η συμφωνία περιλαμβάνει ιδίως ρυθμίσεις ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων, την παροχή πληροφοριών σε αυτά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 31 έως 35 του παρόντος νόμου και το σημείο επικοινωνίας των από κοινού υπευθύνων με τα υποκείμενα των δεδομένων.
2. Ανεξάρτητα από τους όρους της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου έναντι του καθενός από τους υπευθύνους επεξεργασίας.