Άρθρο 41 – Προστασία των δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ ορισμού

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τούς σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και την σοβαρότητα και πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων που θέτει η εν λόγω επεξεργασία για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζει με αποτελεσματικό τρόπο, τόσο κατά τον καθορισμό των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά την ίδια την επεξεργασία, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, ώστε να ενσωματώσει κατά την επεξεργασία τις αρχές προστασίας, ιδίως την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και τις αναγκαίες διασφαλίσεις, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τον βαθμό της επεξεργασίας τους, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και την προσβασιμότητά τους. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσπελάσιμα χωρίς την παρέµβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.