Άρθρο 32 – Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται κατόπιν έγγραφου αιτήματός του να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση του κατά πόσον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν έχουν υποβληθεί ή εξακολουθούν να υποβάλλονται ή όχι σε επεξεργασία και, εφόσον συμβαίνει αυτό, να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία·
β) τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οποίων γίνεται επεξεργασία·
γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
δ) εφόσον είναι δυνατόν, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα·
ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη διόρθωση, ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο υποκείμενο των δεδομένων·
στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην κατά περίπτωση αρμόδια εποπτική αρχή και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή·
ζ) τη γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας όσον αφορά στην προέλευσή του

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής του στην οποία έχει λάβει δεόντως υπόψη του τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας που διεξάγεται για τους σκοπούς του άρθρου του άρθρου 2 παρ. 3, δύναται να περιορίσει εν όλω ή εν μέρει την παροχή στο υποκείμενο των δεδομένων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για

α) την αποφυγή της παρακώλυσης ή της συσκότισης των διεξαγόμενων ερευνών, αναγκαίων πράξεων και διαδικασιών για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1 παρ. 1 του παρόντος νόμου
β) την αποφυγή της αποτροπής ή παρεμπόδισης της πρόληψης, της διαπίστωσης, της διερεύνησης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων
γ) την προστασία της δημόσιας ασφάλειας
δ)την προστασία της εθνικής ασφάλειας
ε) την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων.
3. Σε κάθε περίπτωση, δεν γνωστοποιείται στο υποκείμενο των δεδομένων η ταυτότητα φυσικών προσώπων από τα οποία προήλθαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η πληροφόρηση αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή ή την σωματική ακεραιότητα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους καθώς και όταν πρόκειται για προστατευόμενους ή ανώνυμους μάρτυρες ή πληροφοριοδότες.

4. Η αιτιολογημένη απόφαση του υπευθύνου επεξεργασίας με την οποία απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει το αίτημα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανακοινώνεται στο υποκείμενο των δεδομένων εγγράφως και αμελλητί, εκτός εάν συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν στον περιορισμό ή την καθυστέρηση ικανοποίησης του δικαιώματος ενημέρωσης. Στην τελευταία περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων λαμβάνει εγγράφως απλή ενημέρωση για το γεγονός της εν όλω ή εν μέρει απόρριψης του αιτήματος πρόσβασης, καθώς και για το δικαίωμα του να προβεί σε καταγγελία προς την κατά περίπτωση αρμόδια εποπτική αρχή προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα πρόσβασης μέσω της τελευταίας ή να ασκήσει δικαστική προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης.

5. Η αιτιολογημένη απόφαση με την οποία απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει το αίτημα πρόσβασης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η απόφαση. Η απόφαση τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής όποτε ζητηθεί.

6. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί σε περίπτωση που απορρίπτεται το αίτημά του να απευθυνθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η αρμόδια εποπτική αρχή μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού του δικαιώματος και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, τουλάχιστον ότι έλαβαν χώρα όλες οι αναγκαίες επαληθεύσεις ή η επανεξέταση από αυτή. Η αρμόδια εποπτική αρχή ενημερώνει επίσης το υποκείμενο των δεδομένων για το δικαίωμά του να ασκήσει δικαστική προσφυγή.