Άρθρο 11 – Υποχρεώσεις υπευθύνου επεξεργασίας στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων

1. Όταν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 του Κανονισμού περιορίζονται για τους λόγους που κατά περίπτωση προβλέπονται στα άρθρα αυτά ο υπεύθυνος επεξεργασίας
α) ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό, εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για τους σκοπούς του περιορισμού.
β) είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών είναι αναγκαίος για τους λόγους για τους οποίους προβλέπεται
γ) λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων.

2. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί σε περίπτωση που περιορίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών να απευθυνθεί στην Αρχή, η οποία μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, στο μέτρο και εφόσον η ενημέρωση αυτή δεν είναι επιζήμια για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται οι περιορισμοί.

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:17 | επιτροπή του ΔΣ του ΔΣΘ για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679

  Άρθρο 11 (υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας στις περιπτώσεις του περιορισμού των δικαιωμάτων)

  Τροποποίηση της παρ. 1α ως εξής: «ενημερώνει αιτιολογημένα το υποκείμενο των δικαιωμάτων σχετικά με τον περιορισμό και κοινοποιεί την απόφασή του, με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, στην Αρχή, προκειμένου αυτή να τελεί σε γνώση του περιορισμού. Αν η ενημέρωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους σκοπούς του περιορισμού αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί προηγουμένως αιτιολογημένα προς την Αρχή, ώστε αυτή να τελεί σε γνώση αυτής της σύννομης παράλειψης».

  Αθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος (ΑΜ 8721), Ιωάννης Ανδρουλάκης (ΑΜ 4273), Σπυρίδων Πετρίδης (ΑΜ 5433), Μαρία Πρωτοπαπαδάκη (ΑΜ 3180), Βασίλειος Σιαπέρας (ΑΜ 9553), Αρετή Σκουνάκη (ΑΜ 4298)

 • Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων που προβλέπονται στην διάταξη αυτή δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 23 παρ. 2 του Κανονισμού, καθώς η εν λόγω διάταξη δεν περιλαμβάνει τις ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρει ο Κανονισμός με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμοί των δικαιωμάτων αυτών δεν διευρύνονται κατά ανεπίτρεπτο τρόπο και δίδονται κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2018, 15:23 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

  Οι ασφαλιστικοι διαμεσολαβιτες που ασκούν το επάγγελμα και επεξεργαζονται δεδομένα πελατών που αφορούν τις ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζεται να έχουν υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων!?
  Μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν σύμβαση έργου με τις εταιρείες αυτές και διατηρούν αρχείο δεδομένων των πελατών τους(άδειες, δίπλωμα κτλ.)