Άρθρο 08 – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές καταδίκες

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές καταδίκες επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από διάταξη νόμου που ορίζει τον σκοπό, τις εγγυήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές καταδίκες, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητη για:

α)την άσκηση δικαιωμάτων που προβλέπονται στον νόμο, όπως η επιλεξιμότητα για εκλόγιμες θέσεις ή θέσεις εργασίας,
β) την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο σχέσεων απασχόλησης υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου
γ) για σκοπούς σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας και για στατιστικούς υπό τις ειδικότερες προυποθέσεις και εγγυήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19 του παρόντος νόμου.
δ) για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ακαδημαικής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, και της πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς, υπό τις ειδικότερες προυποθέσεις και εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.
ε) τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές καταδίκες επιτρέπεται με τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων που έχει αιτηθεί το ίδιο το υποκείμενο, όπως τα μέτρα επανένταξης.

  • 5 Μαρτίου 2018, 13:21 | Επιτροπή ΔΣ του ΔΣΘ για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ 2016 / 679

    4. Άρθρο 8 (ποινικές διώξεις-καταδίκες-μέτρα ασφαλείας). Προσθήκη στο εδ.ε΄ της παρ. 2 της φράσης «υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι απαραίτητο για το νόμω βάσιμο ή το δικονομικά παραδεκτό αυτών των αξιώσεων».

    Αθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος (ΑΜ 8721), Ιωάννης Ανδρουλάκης (ΑΜ 4273 ), Σπυρίδων Πετρίδης ( ΑΜ 5433), Μαρία Πρωτοπαπαδάκη (ΑΜ 3180) , Βασίλειος Σιαπέρας (ΑΜ 9553) , Αρετή Σκουνάκη (ΑΜ 4298)

  • Άρθρο 8 παρ. 3
    Θεωρούμε ότι είναι περιττή η αναφορά περί «ρητής» συγκατάθεσης, αφού εξ’όρισμού η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και η προσθήκη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά την συγκατάθεση που απαιτείται στην περίπτωση επεξεργασίας απλών προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με την προϋπόθεση περί «έγγραφης» συγκατάθεσης, θα πρέπει να προστεθεί η φράση «συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης που έχει δοθεί με ηλεκτρονικά μέσα», σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού δικαίου σχετικά με την αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών εγγράφων, το πνεύμα του Κανονισμού (βλ. ενδεικτικά Άρθρο 12 παρ. 1) και την ταυτότητα του νομικού λόγου (βλ. σχόλιο μας στο άρθρο 7).