Άρθρο 69 – Διοικητικά πρόστιμα και Γενικοί όροι επιβολής προστίμων

1. Με την επιφύλαξη των διορθωτικών εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 83 παρ. 4, 5 και 6 του Κανονισμού και σε δημόσιες αρχές και φορείς δημοσίου τομέα. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς και σχετικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια και οι παράγοντες που απαριθμούνται στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
2. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία, για τις ίδιες ή για συνδεδεμένες πράξεις επεξεργασίας, παραβιάζει αρκετές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται για τη βαρύτερη παράβαση.
3. Οι πράξεις της Αρχής µε τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΓΚΠΔ και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνιστούν εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα επεξεργασία ή τους εκπροσώπους αυτών. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).

  • 5 Μαρτίου 2018, 11:34 | Αλέξανδρος Πέτρου

    Είναι κρίσιμο να διευκρινισθεί γενικότερα το ζήτημα της ευθύνης του «εκπροσώπου» του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου 27 του Κανονισμού, δεδομένης μάλιστα της αναφοράς στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του Κανονισμού ότι «the designated representative should be subject to enforcement proceedings in the event of non-compliance by the controller or processor». Σε διαφορετική περίπτωση, σε πρακτικό επίπεδο, η ανάληψη του ρόλου «εκπροσώπου» ως υπηρεσία από νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα καθίσταται αμφίβολη και προβληματική.

  • Τα διοικητικά πρόστιμα για τις ΜΜΕ θα πρέπει να οροθετηθούν σε επίπεδα τέτοια που να μην είναι εξοντωτικά για την επιχείρηση όπως προβλέπεται στην νομοθεσία όπως αυτή σχεδιάστηκε από την ΕΕ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει ανάγκη για τον σαφή διαχωρισμό των ΜΜΕ οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν έχουν τα ίδια οφέλη με τις μεγάλες επιχειρήσεις από την διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον οι ΜΜΕ ως ο μεγαλύτερος όγκος των Ελληνικών επιχειρήσεων θα οδηγηθούν σε κλείσιμο αν τους επιβληθεί ως πρόστιμο, 2% επί του τζίρου τους! Θα μπορούσε να είναι κάποιο ποσοστό επί της κερδοφορίας τους αλλά σε καμία περίπτωση του ακαθάριστου τζίρου τους.