Άρθρο 50 – Καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναθέτει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους υπαλλήλους που διενεργούν επεξεργασία για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·
β) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, άλλες διατάξεις του εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και με τις πολιτικές του υπεύθυνου επεξεργασίας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων·
γ) να παρέχει συμβουλές, έπειτα από σχετικό αίτημα, όσον αφορά στην εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 42 του παρόντος νόμου.
δ) να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·
ε) να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την Αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 του παρόντος νόμου, και να διαβουλεύεται ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

  • 3 Μαρτίου 2018, 19:10 | RS

    Υποχρέωση διορισμού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων δεν έχει μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά και ο εκτελών την επεξεργασία. Οπότε, θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί το κείμενο ώστε να περιλαμβάνει και τους εκτελούντες την επεξεργασία.