Άρθρο 10 – Περιορισμοί των δικαιωμάτων ενημέρωσης και πρόσβασης

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 15 του Κανονισμού ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την άσκηση δικαιωμάτων ενημέρωσης και πρόσβασης, εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς που σχετίζονται με
α) εθνική ασφάλεια ,
β) την εθνική άμυνα,
γ) τη δημόσια ασφάλεια,
δ) την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και πρόληψης αυτών, εφόσον η άσκηση αυτών ή συναφών δικαιωμάτων δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
ε) σημαντικά οικονομικά, χρηματοοικονομικά συμφέροντα του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως σε σχέση με την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων
στ) τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή εκτέλεση νομικών αξιώσεων, εφόσον η άσκηση αυτών ή συναφών δικαιωμάτων δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις
ζ) την προστασία του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων

και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών θα παρέβλαπτε σοβαρά ή θα καθιστούσε αδύνατη την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό, εκτός εάν αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για τους σκοπούς του περιορισμού.
3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή/και η ενημέρωση για τον περιορισμό είναι επιζήμια για την εκπλήρωσή τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων.
4. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται εν όλω ή εν μέρει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή, η οποία μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, στο μέτρο και εφόσον η ενημέρωση αυτή δεν είναι επιζήμια για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:13 | επιτροπή του ΔΣ του ΔΣΘ για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679

  Άρθρο 10 (περιορισμοί των δικαιωμάτων ενημέρωσης και πρόσβασης):

  Στην παράγραφο 1α αντί της φράσης «εθνική ασφάλεια» «με επιχειρησιακά σχέδια και διαχείριση πληροφοριών της Ε.Υ.Π. σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της υπηρεσίας».
  Στην παράγραφο 1β αντί της φράσης «εθνική άμυνα» «με επιχειρησιακά σχέδια και διαχείριση διαβαθμισμένης εμπιστευτικότητας πληροφοριών του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και τους εσωτερικούς κανονισμούς της υπηρεσίας».
  Στην παράγραφο 1γ αντί της φράσης «δημόσια ασφάλεια» «με επιχειρησιακά σχέδια και διαχείριση πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και τους εσωτερικούς κανονισμούς της υπηρεσίας».
  Στην παράγραφο 2 τροποποίηση της διατύπωσης ως εξής: «ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο σχετικά με τον περιορισμό, εκτός εάν, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης έκθεσής του προς την Αρχή, κρίνει ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για τους σκοπούς του περιορισμού».
  Στην παράγραφο 4 προσθήκη εδαφίου ως εξής: «στην περίπτωση αυτή η Αρχή απευθύνει επίπληξη προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας» με την λογική της εύλογης ήπιας κύρωσης και προειδοποίησης προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας να μην κρίνει ανεπιεικώς ως προς τα δικαιώματα του υποκειμένου που έχει ως αποτέλεσμα αυτό να υποβάλλεται στην ταλαιπωρία προσφυγής του στην Αρχή.

  Αθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος (ΑΜ 8721), Ιωάννης Ανδρουλάκης (ΑΜ 4273), Σπυρίδων Πετρίδης (ΑΜ 5433), Μαρία Πρωτοπαπαδάκη (ΑΜ 3180), Βασίλειος Σιαπέρας (ΑΜ 9553), Αρετή Σκουνάκη (ΑΜ 4298)

 • Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων που προβλέπονται στην διάταξη αυτή δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 23 παρ. 2 του Κανονισμού, καθώς η εν λόγω διάταξη δεν περιλαμβάνει τις ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρει ο Κανονισμός με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμοί των δικαιωμάτων αυτών δεν διευρύνονται κατά ανεπίτρεπτο τρόπο και δίδονται κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

  Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ. 1 του Κανονισμού, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην διάταξη αυτή θα πρέπει να σχετίζονται με τους λόγους περιορισμού των δικαιωμάτων και όχι τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Άρα, αντί της διατύπωσης «εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς που σχετίζονται με….» θα πρέπει να προτιμηθεί η διατύπωση «εφόσον ο περιορισμός του δικαιώματος των υποκειμένων είναι απολύτως απαραίτητος για την διασφάλιση…».