Άρθρο 49 – Θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποστηρίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 50 του παρόντος νόμου, παρέχοντάς του τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών και την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας, καθώς και για τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης του.

  • 3 Μαρτίου 2018, 19:11 | RS

    Υποχρέωση διορισμού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων δεν έχει μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά και ο εκτελών την επεξεργασία. Οπότε, θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί το κείμενο ώστε να περιλαμβάνει και τους εκτελούντες την επεξεργασία.