Άρθρο 29 Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και Μ.Δ.Χ

1. Σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας τηρείται Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ., στο οποίο καταγράφονται οι παραβάσεις του νόµου αυτού και των Κανονισµών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και Μ.Δ.Χ, που διαπράττονται από τους κατόχους ειδικής άδειας οδήγησης, καθώς και οι επιβαλλόµενες, σε αυτούς, διοικητικές κυρώσεις και οι κάθε είδους επερχόµενες µεταβολές.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & Δικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο των καταχωρήσεων του Μητρώου Οδηγών, ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρµόδια για την καταχώριση των παραβάσεων διοικnτικά όργανα.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:51 | Δρ Γεώγριος Γιαννιτσιώτης

    Το Μητρώο αυτό πρέπει να είναι ηλεκτρονικό και ενιαίο για ολόκληρη τη χώρα. Θα πρέπει να είναι ελεγχόμενα προσβάσιμο από τις κατά τόπους Αρχές και να καταχωρούνται σε αυτό όλες οι βεβαιώσεις παραβάσεων και οι διοικητικές κυρώσεις ώστε να λειτουργεί και ως πηγή ενημέρωσης για το point system που προδιαγράψαμε παραπάνω.