Άρθρο 12 Μητρώο

1. Στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφέρειας τηρείται   Μητρώο (α) παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς με Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή Μ.Δ.Χ και (β) αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και ΜΔΧ.

2. Το μητρώο παρόχων περιλαμβάνει

α. επωνυμία της εταιρίας

β. έδρα της εταιρίας

γ. ο αριθμός ΑΠΥ της εταιρίας

δ. τα Ε.Δ.Χ οχήματα και οι Μ.Δ.Χ της εταιρείας.

ε. αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που αφορούν τα πρόσωπα του αρθρ. 11  του παρόντος

3. Το μητρώο αδειών κυκλοφορίας περιλαμβάνει

α. αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθμό πλαισίου.

β. έδρα  και κατηγορία αυτοκινήτου,

γ. στοιχεία ιδιοκτήτη αυτοκινήτου η νόμιμου κατόχου επωνυμία, έδρας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός ΑΠΥ), μεταβολές (αλλαγή έδρας, μεταστάθμευση).

δ. εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτου οχήματος και έτος κατασκευής.

4. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε περίπτωση αλλαγής των προαναφερόμενων στοιχείων ή αντικατάστασης του αυτοκινήτου με νέο.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία, πλέον των οριζομένων στις παραγράφους 2 & 3, καθώς και ο τρόπος της ηλεκτρονικής ενημέρωσης της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την λήψη στατιστικών δεδομένων, σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών επιπτώσεων από την κυκλοφορία με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των επιβατικών μεταφορών.

6. Κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο και ΜΔΧ φέρει ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Το περιεχόμενο και ο τύπος αυτού, η διαδικασία χορήγησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο φορέας χορήγησης και ανανέωσής του και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δικτύων.

  • 12 Σεπτεμβρίου 2011, 11:14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

    Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Γεώργιο Γιαννιτσιώτη. Το μητρώο τουλάχιστον των παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών πρέπει να είναι ενιαίο, ηλεκτρονικό και το οποίο θα έχει δημιουργηθεί με μέριμνα του Υ.Υ.Μ.Δ ωστε να είνα προσβάσιμο σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:41 | Δρ Γεώγριος Γιαννιτσιώτης

    Το Μητρώο πρέπει να είναι ενιαίο και ηλεκτρονικό (δεν ζούμε στον 19ο ούτε στον 20ο αιώνα) δίνοντας τη δυνατότητα στις Περιφέρειες να προβαίνουν σε διασταύρωση στοιχείων.