Άρθρο 18 Ταξίμετρο – Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης

1. Στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ταξιμέτρου εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

2. Το ταξίμετρο υποχρεωτικά ενσωματώνεται ή συνδέεται με ειδικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική μνήμη του Ν. 1809/ 1989(φορολογικό ταξίμετρο).

3.Τα ταξίμετρα είναι τοποθετημένα εσωτερικό και στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου και σε τέτοιο σημείο ώστε να διακρίνονται καθαρό από οδηγό και επιβάτες.

4. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, των οποίων το ταξίμετρο δεν λειτουργεί, απαγορεύεται να σταθμεύουν σε σταθμούς ή να παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών. Όταν ο οδηγός διαπιστώσει ότι υπάρχει βλάβη στο ταξίμετρο, καλύπτει την πινακίδα οροφής και αποσύρει το αυτοκίνητο για επιδιόρθωση της βλάβης. Σε περίπτωση μεταφοράς επιβάτη ενημερώνεται αυτός άμεσα και αναζητείται αντικαταστάτης με φροντίδα του οδηγού.

5. Η επισκευή και συντήρηση των ταξιμέτρων και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου σε αυτά επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α`). Σε κάθε περίπτωση στο ταξίμετρο πραγματοποιείται σφράγιση και χορηγείται υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ταξί.

6. Τα ταξίμετρα ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους από τα ΚΤΕΟ και τα ΙΚΤΕΟ σε κάθε περιοδικό έλεγχο του οχήματος.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 14:55 | Ειρήνη Φλουδά

  Το παρακάτω σχόλιο αναφέρεται στο θέμα του περιοδικού ελέγχου των ταξιμέτρων, ο οποίος εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο αντίτιμο που καλείται να καταβάλλει όταν κάνει χρήση των υπηρεσιών των ταξί. Η υπογράφουσα είναι η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ηλεκτρικών Μεγεθών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) και έχει ασχοληθεί, η ίδια, καθώς και όλο το προσωπικό της δ/νσης, εκτεταμένα με το θέμα του περιοδικού ελέγχου των ταξιμέτρων, όσο αφορά τόσο στο θεσμικό πλαίσιο όσο και στις τεχνικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα προκειμένου να εναρμονιστεί με τα ισχύοντα στην ΕΕ. Οι προτάσεις του ΕΙΜ έχουν επανειλημμένα υποβληθεί στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και σε όλες τις ιεραρχικές του βαθμίδες. Παρόλα αυτά, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν έχει ληφθεί υπόψη καμία από τις προτάσεις αυτές.
  Στις 12 Απριλίου 2007 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 521Β η κοινή υπουργική απόφαση, με σκοπό τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ΄αριθμ.2004/22/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, «Για τα όργανα μετρήσεων». Ανάμεσα στα συγκεκριμένα όργανα μέτρησης που αναφέρονται παραπάνω είναι και τα ταξίμετρα (ΜΙ-007).
  Η απόφαση αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διατάξεις και τα συστήματα που επιτελούν λειτουργίες μέτρησης, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά ή/και να τεθούν σε χρήση. Όλα τα όργανα μέτρησης τα οποία καταγράφουν μετρήσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών και χρησιμοποιούνται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας υγείας, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας τάξης, προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, είσπραξης φόρων και δασμών και θεμιτών συναλλαγών πρέπει να υποβάλλονται σε νόμιμο (εκ του νόμου) μετρολογικό έλεγχο.
  Ο μετρολογικός έλεγχος όμως, δεν εξαντλείται στον έλεγχο της συμμόρφωσής του οργάνου στις διατάξεις της Οδηγίας πριν τη διάθεσή του στην αγορά, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται και περιοδικά (συνήθως ετήσια), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συσκευές εξακολουθούν και λειτουργούν βάσει των προδιαγραφών τους (περιοδική επαλήθευση). Π.χ., όσο αφορά τα ταξίμετρα, δεν υπερ- ή υπό- χρεώνουν την σχετική διαδρομή.
  Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την οποιαδήποτε άλλη χώρα, η περιοδική επαλήθευση δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στα ταξίμετρα. Μέχρι τώρα υποτίθεται ότι έναν τυπικό έλεγχο τον διενεργούσαν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, που φυσικά δεν ήταν και δεν είναι με κανέναν τρόπο σε θέση να υλοποιούν την απαιτούμενη περιοδική επαλήθευση, καθώς ούτε τον σχετικό εξοπλισμό διαθέτουν αλλά και ούτε το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης, και τα ΚΤΕΟ και τα ΙΚΤΕΟ διενεργούσαν έναν τυπικό λειτουργικό έλεγχο των ταξιμέτρων, ο οποίος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον έλεγχο στον οποίο οφείλει να υπόκειται το ταξίμετρο κατά την περιοδική του επαλήθευση.
  Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), ως ο αρμόδιος φορέας της Πολιτείας σε θέματα μετρολογίας και μετρήσεων, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο (Νόμος 2231/1994), έχει υποβάλλει στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, από τον Ιανουάριο του 2010, πρόταση προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα ζητήματα στο, τότε, επικείμενο νομοσχέδιο για τα ταξί. Η πρόταση επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2011.
  Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο νέο νομοσχέδιο για τα ταξί απουσιάζει οποιαδήποτε από τις προτάσεις μας, οι οποίες έχουν συνταχθεί κατ’ αναλογία της ισχύουσας νομοθεσίας στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το θέμα της πιθανής εξαπάτησης του πολίτη να εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.
  Ολοκληρώνοντας, παραθέτω την πρόταση του ΕΙΜ σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο:
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 να προστεθούν τα ακόλουθα:
  «Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή μετρητική λειτουργία του ταξιμέτρου διενεργείται αρχική και περιοδική μετρολογική επαλήθευση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 521Β/2007, «Όργανα Μέτρησης», και ειδικότερα στο Παράρτημα ΜΙ-007, «Ταξίμετρα» .
  Η αρχική (κατά τη θέση σε λειτουργία) επαλήθευση των ταξιμέτρων υλοποιείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Η αρχική επαλήθευση περιλαμβάνει δύο φάσεις :
  Α) Η πρώτη φάση εκτελείται στα εργαστήρια του ΕΙΜ
  Β) H δεύτερη φάση πραγματοποιείται μετά την εγκατάσταση του ταξιμέτρου στο όχημα.
  Μετά την αρχική θέση σε λειτουργία πραγματοποιείται ετήσια περιοδική επαλήθευση από τα ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ, με ευθύνη του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθότητα των ελέγχων που διενεργούνται από τα ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας είναι αρμόδιο για:
  • Τη σύνταξη των διαδικασιών των μετρήσεων που θα πραγματοποιούν.
  • Τη διακρίβωση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται για την περιοδική επαλήθευση των ταξιμέτρων.
  • Την εκπαίδευση και τον έλεγχο της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού τους.
  • Τον περιοδικό ή /και αιφνιδιαστικό έλεγχο και πιστοποίηση της καλής λειτουργίας τους.

  Το κόστος της αρχικής και περιοδικής επαλήθευσης θα βαρύνει τον κάτοχο του ταξί και θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. »
  Με τιμή,
  Δρ. Ειρήνη Φλουδά
  Προϊσταμένη της Δ/νσης Ηλεκτρικών Μεγεθών
  Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 18:55 | Χάρης

  Θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση διακρίβωσης του ταξίμετρου όπως προβλέπεται στα συστήματα ποιότητας. Τα ΚΤΕΟ χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο κόστος θα πρέπει να ΜΕΤΡΑΝΕ και να πιστοποιούν την σωστή λειτουργία (χρεώσεις κτλ.) και όχι απλώς να ελέγχουν αν η σφραγίδα είναι στην θέση της. Αρκεί ένας οδηγός να ρυθμίσει το ταξίμετρο με καινούργια λάστιχα και μετά να βάλει λίγο φθαρμένα και αμέσως το ταξίμετρο έχει αρχίσει να «κλέβει» λόγω της μικρής αλλαγής διαμέτρου τροχού.

  Τα ΚΤΕΟ πρέπει φυσικά να πιστοποιηθούν από το ΕΣΥΔ και ο εξοπλισμός τους να διακριβώνεται τακτικά από τον Εθνικό Φορέα (Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας) ή οποιοδήποτε διαπιστευμένο εργαστήριο.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 22:01 | Δημοσθένης Κίκκος

  5. Απελευθερώστε και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία για την αναπροσαρμογή των ταξιμέτρων διότι στην επαρχεία μας χτυπάνε στα αυτιά σε κάθε μεταβολή του ΦΠΑ , κατ’επέκταση του κομίστρου. Για ποιο λόγο να μη μπορεί αυτοβούλως ο κάθε ιδιοκτήτης ταξί να ρυθμίζει το ταξίμετρο του ελεύθερα και όπου αυτός επιθυμεί;