Άρθρο 27 Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και Μ.Δ.Χ.

1. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας Δ.Χ. χορηγούνται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Λειτουργίας των Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης και μοτοσυκλετών Δ.Χ., όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Μ.Δ.Χ. απαιτείται ο υποψήφιος:

α. να έχει ηλικία από 21 έως 67 ετών για τα αυτοκίνητα και 21 έως 50 ετών για τις  μοτοσυκλέτες .

β. να µην υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’), όπως ισχύει κάθε φορά.

γ. να µην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άµεσα ασφαλισµένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο ή από το Δηµόσιο.

δ. να µην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2 δ του Π.Δ. 243/1987 και Π.Δ. 244/1987.

ε. να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον δεν είναι έλληνας υπήκοος και στοιχειώδη δυνατότητα επικοινωνίας στην Αγγλική.

στ. να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής (εσωτερικού ή εξωτερικού)

ζ. να έχει περάσει επιτυχώς την προβλεπόμενη ιατρική και ψυχοσωματική εξέταση.

η. να έχει λάβει πιστοποίηση γνώσεων και παρακολούθησης του ειδικού σεμιναρίου αναλόγως υποψηφίων Οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων ή Μοτοσικλετών Δ.Χ..

θ. Για τις περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 15 να κατέχει άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β αυτοκινήτου για ελάχιστο διάστημα 24 μηνών. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας το διάστημα αυτό ορίζεται στους 12 μήνες. Για τις μοτοσικλέτες  απαιτείται άδεια κατηγορία Α για ελάχιστο διάστημα τριών (3) ετών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη και ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέµατα για τη χορήγηση, ανανέωση, επέκταση αφαίρεση και επιστροφή της ειδικής άδειας, η διαδικασία ιατρικής και ψυχοσωματικής εξέτασης των υποψηφίων, καθώς και η ύλη του Σεμιναρίου υποψηφίων οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων και Μ.Δ.Χ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 26, ότι η ειδική άδεια οδήγησης οδηγού ΕΔΧ αυτοκινήτου ή της Μ.Δ.Χ. έχει λήξει, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στην εταιρία διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ. Αν διαπιστωθεί από τα προαναφερόµενα όργανα ότι απασχολείται ως οδηγός ΕΔΧ αυτοκινήτου ή της Μ.Δ.Χ. πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομά του ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου η Μ.Δ.Χ , επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών, στην οποία ανήκει το αυτοκίνητο ΕΔΧ ή η Μ.Δ.Χ. διοικητικό πρόστιµο δύο χιλιάδων (2000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του ΕΔΧ αυτοκινήτου για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών.

 • 4) Άρθρο 27 Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και Μ.Δ.Χ.
  Στο άρθρο 27, το εδάφιο η της παρ.2 να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  1. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας Δ.Χ. χορηγούνται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Λειτουργίας των Επιβατηγών Δηµόσιας Χρήσης και μοτοσυκλετών Δ.Χ., όπως ισχύουν κάθε φορά.
  2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Μ.Δ.Χ. απαιτείται ο υποψήφιος:
  α. …..
  η. να έχει λάβει πιστοποίηση γνώσεων και παρακολούθησης του ειδικού σεμιναρίου αναλόγως υποψηφίων Οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων ή Μοτοσικλετών Δ.Χ.. Στο σεμινάριο αυτό θα περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ενότητα σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
  θ. ….

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 23:22 | Γιώργος Καραμιχάλης

  Αρ 27 παρ2β). να µην υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’), όπως ισχύει κάθε φορά.

  Αν είναι μόνιμος στο Δημόσιο ναι, αλλά άν έχει σύμβαση ωρομίσθιου πχ εκπαιδευτικού που παίρνει 300 ευρώ το μήνα ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού που έχει από 1 έως 7-8 μήνες δουλειά το χρόνο γιατί να μην δουλεύει και να συνεισφέρει και με τη δεύτερη δουλειά του στα ταμεία και το κράτος και να μπορεί να έχει ένα μόνιμο εισόδημα από τη δουλειά του ως αυτοκινητιστής;
  Επίσης γιατί να μην μπορεί και ένας μόνιμος Δημόσιος υπάλληλος να είναι και αυτοκινητιστής τι στιγμή που οι μισθοί του Δημοσίου μειώνονται όλο και περισσότερο;

  Χώρια που το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι και αντισυνταγματικό καθώς το Σύνταγμα αναφέρει ρητά πως περιορισμός υφίσταται ΜΟΝΟ σε όσους Δημοσίους υπαλλήλους κατέχουν οργανική θέση στο Δημόσιο. Αλλά ακόμα και σε αυτούς δίνεται το δικαίωμα να δουλέψουν εφόσον οι πρόσθετες αποδοχές τους από το επάγγελμα του ταξιτζή δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης

  ‘Αρθρο 104: (Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων)

  1…Kατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός και σε δεύτερη θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
  2. Oι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 20:23 | Γιώργος Νικολόπουλος

  Παράγ. 2 : για τις περιπτώσεως β & γ να προστεθούν δυο φράσεις οι οποίες είναι: εκτός εαν αφορά Α΄ & Β΄ βαθμό συγγένειας που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 07:05 | Μάγδα

  Αν θέλουμε το επάγγελμα να είναι ανοικτό-απελευθερωμένο δεν θα πρέπει να υπάρχει κανείς όρος μή έκδοσης ειδικής άδειας σε όλα τα επαγγέλματα. Πρέπει δηλαδή να καταργηθεί το ασυμβίβαστο για διάφορα επαγγέλματα της παρ.2 εδαφ β και γ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2011, 18:50 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΑ 27 ΚΑΙ 28

  1) Δεν έχει νόημα το έτος 67ο ή το 50ο ως καταληκτικό στην περίπτωση της αρχικής χορήγησης της ειδικής άδειας οδήγησης.
  Το καταληκτικό έτος πρέπει να αναφερθεί στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 που αφορά την ανανέωση και μόνο της ειδικής άδειας.
  Το καταληκτικό έτος των 50 ετών για οδηγό μοτοσικλέτας θεωρώ ότι είναι μικρό και πρέπει να αυξηθεί για λόγους που σχετίζονται και με την συνταξιοδότηση του.
  Η ανανέωση των αδειών οδήγησης κατηγορίας Γ ή Δ γίνεται ανά πενταετία. Μέχρι τώρα η ανανέωση της ειδικής άδειας σχετιζόταν με την ΙΣΧΥΟΥΣΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ» ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Γιατί θα πρέπει η ειδική άδεια να ανανεώνεται σε χρόνο διαφορετικό απ’ ότι η άδεια οδήγησης;

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 περιπτ.α ΑΡΘΡΟΥ 27
  Ο υποψήφιος να είναι τουλάχιστον 21 ετών.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28.
  α) Η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια για τους οδηγούς ηλικίας μέχρι 60 ετών και ετησίως για κάθε επόμενο έτος μέχρι το 67ο
  έτος της ηλικίας.
  β) Για τους οδηγούς μοτοσικλετών Δ.Χ, η ειδική άδεια ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια μέχρι την ηλικία των 50 ετών και ετησίως για κάθε επόμενο έτος μέχρι το 60ο.

  2) Στο άρθρο 27 παράγραφος 1 περίπτωση ε αναφέρεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και στην περίπτωση στ να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευσης.
  Στα δικαιολογητικά όμως του άρθρου 28 δεν αναφέρεται πουθενά, ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύονται τα παραπάνω.

  3) Τέλος θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα με ειδική παράγραφο, να συνεχίσουν να διεξάγονται οι εξετάσεις απόκτησης ειδικής άδειας, και να γίνεται η επέκταση και ανανέωσης της σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 27.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2011, 18:29 | Καγιάς Ιωάννης

  Πρόταση:
  22 έως 55 ετών για τις μοτοσυκλέτες .
  Όχι στοιχειώδη δυνατότητα επικοινωνίας στην Αγγλική, αλλά καλής.
  Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β αυτοκινήτου για ελάχιστο διάστημα 24 μηνών, εδώ δεν υπαρχή διευκρίνηση επαγγελματικής η όχι.
  Στην περίπτωση επαγγελματικής άδειας, η απόκτηση αυτής είναι από το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας και ύστερα.
  Παρακαλώ διευκρινιστείτε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:43 | Δρ Γεώγριος Γιαννιτσιώτης

  Η προβλεπόμενη αφαίρεση αδείας πρέπει να κλιμακούται σε 6 μήνες και ΑΦΑΙΡΕΣΗ (στην υποτροπή) – κάθε άλλη πρόβλεψη αποτελεί εν δυνάμει πηγή γελοιοποίησης του κράτους

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:56 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΔΧ. ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 40 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 10 & 8 ΕΤΩΝ. ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΤΟ ΤΑΧΙ. ΚΟΣΤΟΣ 20.000 ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΜΟΤΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΙ 50 ΕΤΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 20 & 18 ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΜ. ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΩΡΙΜΟΤΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ. ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙ ΣΤΑ 50 ΤΟΥ ?? ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ??? ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ.??? ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΝ ΣΤΑΜΑΤΑΓΕ 60 ΕΤΩΝ, ΘΑ ΕΙΧΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ (ΠΑΙΔΙΑ 30 & 28 ΕΤΩΝ) ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 20:27 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΓΙΑ Μ.Δ.Χ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΟΜΙΖΩ. ΜΑΛΛΟΝ 60 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 20:05 | c.

  Όταν πριν από κάποια χρόνια βρέθηκα στο Λονδίνο και θέλησα να πάρω ταξί, μη γνωρίζοντας την πόλη, ο οδηγός μου επισήμανε ευγενικά ότι δεν με συνέφερε να μισθώσω το ταξί, διότι στα πενήντα μέτρα υπήρχε στάση λεωφορείου το οποίο θα μπορούσα να πάρω και να πάω στην προορισμό μου πολύ πιο οικονομικά. Όσες φορές χρησιμοποίησα ταξί του Λονδίνου, αρκούσε να πώ την διεύθυνση και τον αριθμό ή το δημόσιο κτήριο όπου επιθυμούσα να πάω και το ταξί με άφηνε απ’ έξω.
  Εδώ, εάν πάρεις ταξί είσαι υποχρεωμένος να υποστείς – χωρίς να ερωτηθείς – τη διπλή ή τριπλή κούρσα. Την ανάκριση «πού πας». Τις ανοησίες του οδηγού περί παντός επιστητού. Τα σκυλάδικα ή τα αθλητικά στο ραδιόφωνο – κατά την όρεξη πάντα του ταξιτζή – σε δυνατή ένταση, μαζί με τον ενοχλητικό ήχο του ασυρμάτου. Μπορεί ακόμη να μην ξέρει το δρόμο για τον προορισμό σου, και να ρωτάει ή να κάνει κύκλους, κάποιες φορές μάλιστα σκόπιμα.
  Οπότε, πιστεύω ότι όλα όσα προβλέπονται στο Ν/Σ προκειμένου να λάβει κάποιος την άδεια οδηγού είναι σωστά. Και προσθέτω ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε εάν κάποιος οδηγός συγκεντρώνει πολλές καταγγελίες για προβληματική συμπεριφορά να του αφαιρείται η άδεια οδήγησης.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 19:10 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ

  ΤΩΡΑ ΣΤΑ 41 ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ LOUER………..

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 02:27 | Ματζαβίνος Μιχαήλ

  Πως πιστοποιείται η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και της στοιχειώδους επικοινωνίας στην αγγλική τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και για τους έλληνες;;;
  Θα δίνουν εξετάσεις;;; Αν ναι σε ποιόν φορέα;;;
  Γιατί ειδικά στην αγγλική και όχι γενικά μιας ξένης γλώσσας;;; Κάποιος που γνωρίζει π.χ. Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ρώσικα ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, αλλά δεν γνωρίζει επαρκώς την Αγγλική, δεν μπορεί να γίνει οδηγός ταξί;;;
  Γιατί κι εδώ διάκριση σε περιοχές για την εμπειρία της επαγγελματικής άδειας οδήγησης;;; Το επιβατικό κοινό που εξυπηρετούν οι οδηγοί ταξί είναι Α΄και Β΄κατηγορίας ανάλογα με την περιοχή και πρέπει να έχουν περισσότερη ή λιγότερη εμπειρία οι οδηγοί;;;
  Η ιατρική και ψυχοσωματική εξέταση θα γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία;;; Σε επιτροπές του Ι.Κ.Α.;;; Σε ιδιώτες γιατρούς;;;
  Αντίστοιχα τα ειδικά σεμινάρια θα πραγματοποιούνται σε δημόσιες σχολές;;(π.χ. Ο.Α.Ε.Δ.) Σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης;;
  Το κόστος των εξετάσεων για όλα τα παραπάνω ποιός θα το επιβαρύνεται;;;
  Ο οδηγός;;; Το ελληνικό Δημόσιο;;;
  Είναι πολλά και σοβαρά τα ερωτηματικά που πρέπει ν’ απαντηθούν απ’ το νομοσχέδιο και γι’ άλλη μια φορά παραπέμπονται σε μελλοντική υπουργική απόφαση!
  Αλήθεια για τους ήδη υπάρχοντες οδηγούς ταξί (ιδιοκτήτες και υπαλλήλους) που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα τι θα γίνει;;; Θα πρέπει ν’ αλλάξουν πάραυτα επάγγελμα;;;