Άρθρο 17 Προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων -ΤΑΞΙ

1. Επιτρέπεται η προμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων –ΤΑΞΙ από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός των διοικητικών ορίων της έδρας τους.

2. Προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.Δ,Χ, αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση της προμίσθωσης γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του και ο προορισμός του επιβάτη βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ, αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με αποδεικτικό της προμίσθωσης, όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της προμίσθωσης, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών, που σχετίζονται με την προμίσθωση.

3. Όταν πρόκειται για παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνεία συνόρων, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, το αποδεικτικό της μίσθωσης περιέχει απαραιτήτως τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

4. Η προμίσθωση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Το κόμιστρο υπολογίζεται με βάση τις ενδείξεις του ταξιμέτρου. Η λειτουργία του ταξιμέτρου ξεκινά με την έναρξη της διαδρομής